Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

กล้าธรรม...นำสุข


โครงงานกล้าธรรม...นำสุขสู่ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ การทำงานจิตอาสาเชิงรุกโดยร่วมมือกับชุมชน วัดหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพลังของกลุ่ม “กล้าธรรม” ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

๑.ชื่อโครงงาน    

                        “กล้าธรรม...นำสุขสู่ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ”

 

๒.ลักษณะโครงงาน   

                        เป็นโครงงานใหม่ (ดำเนินการเป็นปีแรก ) แต่เป็นการต่อยอดโครงการด้านพัฒนาท้องถิ่นด้วยพลังเยาวชนแกนนำเชิงคุณธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดขึ้น โดยการนำผลของโครงการดังกล่าวมาเป็นจุดเริ่มต้น  โดยริเริ่มกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการทำงานจิตอาสาเชิงพุทธ ซึ่งมุ่งส่งเสริมพลังเยาวชนของชุมชนในการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

๓.ประเภทโครงงาน  

                        เป็นโครงงานด้านสังคม/วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต  แต่มีผลครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

๔.หลักการและเหตุผล

                        “กล้าธรรม” เป็นชื่อกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาพัฒนาสังคมด้วยวิถีพุทธธรรมของโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาที่มีใจรักในงานจิตอาสาและกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี (คำว่า “กล้า” หมายถึง กล้าหาญ และต้นกล้า คือ เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ) โดยนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย วัดและองค์กรอื่นๆ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมโดยยึดหลักพุทธธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงการทำงานจิตอาสาเชิงรุกโดยร่วมมือกับชุมชน วัดหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพลังของกลุ่ม “กล้าธรรม” ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เช่น การเป็นพี่เลี้ยงค่ายคุณธรรมต่างๆ  การเป็นอาสาสมัครช่วยงานเทศกาลประจำปีของวัดต่างๆ และการเป็นอาสาสมัครร่วมดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

                        ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุประมาณ ๘๐ ปี  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อและตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนหนึ่งที่กลุ่ม “กล้าธรรม” ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาในโครงการบริการวิชาการรวมใจราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งภายใต้โครงการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเยาวชนแกนนำ ๔ ดี (4 D) รู้รักสามัคคีพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำเยาวชนเชิงคุณธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

                        กลุ่ม “กล้าธรรม” เล็งเห็นว่าโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่หากขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผลของโครงการไม่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงได้จัดทำโครงงานกล้าธรรม...นำสุขสู่ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อขึ้น เป็นการต่อยอดโครงการเดิมของมหาวิทยาลัยและหาช่องทางเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนโดยการสร้างกลุ่มเยาวชน “กล้าธรรม” ในชุมชนขึ้นและดำเนินกิจกรรมพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างหลากหลาย  ริเริ่มกิจกรรมพัฒนาใหม่ๆ ในมิติสังคม/วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและขยายผลกิจกรรมนั้น ๆ สู่ท้องถิ่นอื่น ๆ สืบต่อไป 

                        ทั้งนี้แนวคิดสำคัญที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มกล้าธรรมเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน ได้แก่

                                ๑.แนวคิดการพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ๔  ดี  (4 D) คือ สุขภาพกายดี  ความประพฤติดี  จิตใจดีและปัญญาดี  ตามหลักภาวนา ๔ได้แก่ กายภาวนา (physical development) ศีลภาวนา (social development)  จิตภาวนา (emotional development) ปัญญาภาวนา (intellectual development)

                                ๒.แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

                                ๓.แนวคิดการทำงานจิตอาสาเชิงพุทธตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่  การแบ่งปันความรู้ แรงกาย แรงใจและวัตถุสิ่งของต่างๆ (ทาน)  การสื่อสารที่สร้างสรรค์ความสุขแก่ผู้อื่น (ปิยวาจา) การบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีงาม (อัตตถจริยา) และการเป็นผู้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย มีความมั่นคงในการทำความดีและงานจิตอาสาเพื่อสังคม (สมานัตตา)

 

๕.วัตถุประสงค์

                        ๕.๑ เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรักชุมชน

                        ๕.๒ เพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนในการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของตนให้มีความผาสุก

                        ๕.๓ เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

                        ๕.๔ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                        ๕.๕  เพื่อร่วมสืบสานพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

๖.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่จัดทำโครงงาน

                        ๖.๑ กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่   เยาวชนผู้มีอายุ  ๑๕-๒๔ ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

                        ๖.๒ พื้นที่จัดทำโครงงาน  ได้แก่  พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (๒ ตำบล ๘ หมู่บ้าน) ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๘,๑๐,๑๒ และ ๑๓ ของตำบลโพรงมะเดื่อ และ หมู่ที่ ๑ และ ๒ ของตำบลหนองดินแดง  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

๗.วิธีการดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน

 

วิธีการดำเนินงาน

/รูปแบบกิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

๑.สร้างความพร้อม

๑.การสร้างความพร้อมของทีมงาน

   -การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเป้าหมาย

   -การประชุมสัมมนาสร้างเสริมความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาชุมชนของกลุ่ม

   -การประชุมวางแผนงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

๑๕–๒๐ ส.ค. ๕๔

๒.สร้างความสัมพันธ์

๒.การประสานงานชุมชน

   -การเข้าพบผู้นำชุมชนโพรงมะเดื่อประกอบด้วย  เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลโพรงมะเดื่อ ๘ หมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงงาน

   -การรับสมัครเยาวชน “กล้าธรรม” ชุมชนโพรงมะเดื่อ (ไม่จำกัดจำนวน แต่มีการคัดเลือกเฉพาะผู้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำเชิงคุณธรรมสร้างสรรค์ชุมชนตามเกณฑ์ของกลุ่มกล้าธรรม โดยมีผู้ผ่านการอบรมโครงการแกนนำเยาวชน ๔ ดี ของมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มเริ่มต้น)

๒๑-๓๑ ส.ค. ๕๔

๓.สร้างกลุ่มและแผนงาน

๓.การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน “กล้าธรรม” ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

   -การประชุมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มกล้าธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มกล้าธรรมและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มกล้าธรรมของชุมชน

   -การร่วมสะท้อนปัญหาและระดมความคิดเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ

   -การจัดทำแผนงานกล้าธรรม...นำสุขสู่ชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ

๓-๔ ก.ย. ๕๔

๔.สร้างผลงาน

๔.การดำเนินงานตามแผนงานกล้าธรรม...นำสุขสู่ชุมชนฯ

   -การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่าง ๆ อาทิ การสำรวจปัญหาชุมชน  การรณรงค์ด้านยาเสพติด  การเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การรณรงค์เรื่องวันธัมมัสสวนะ การร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราชและงานทอดกฐินของวัดในชุมชน การปลูกป่า การพัฒนาทัศนียภาพของสถานที่สาธารณะและกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนงานที่วางไว้โดยเน้นการเป็นผู้นำเชิญชวนคนในชุมชนมามีส่วนร่วมให้มากที่สุด

   -การสร้างมัคคนายกน้อยเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนผู้นำพิธีทางศาสนาและส่งเสริมเยาวชนให้มีบทบาทด้านศาสนพิธี

๕ ก.ย.–๓๐พ.ย. ๕๔

๕.สร้างองค์ความรู้สู่สังคม

๕.การสรุปผลโครงงานและนำเสนอสู่สังคม

   -การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานทุกกิจกรรม

   -การสรุปผลโครงงานและจัดทำรายงานผลเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   -การจัดทำเว็บไซต์กล้าธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับสังคม

๑-๑๐ ธ.ค.๕๔

๖. สร้างความยั่งยืน

๖.การประชุมใหญ่โดยสรุปผลและหาแนวทางพัฒนางาน

   -การจัดประชุมโดยเชิญคณะกรรมการกลุ่มกล้าธรรม ที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนมารับทราบผลการดำเนินงานและหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

๑๑ ธ.ค.๕๔

 

๘.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                        ๘.๑  เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาพและสุขภาพจิตที่ดี มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสาและเกิดจิตสำนึกรักชุมชน

                        ๘.๒  เกิดกลุ่มเยาวชนกล้าธรรมที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนของตนอย่างเป็นรูปธรรม

                        ๘.๓  กลุ่มกล้าธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการนำธรรมะสู่การพัฒนาตนชีวิตและสังคม

                        ๘.๔ ประชาชนในชุมชนรู้และเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

                        ๘.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

๙.การวัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงาน

                        ๙.๑  ความสำเร็จเชิงคุณภาพ

                                ๑) กลุ่มกล้าธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างความดีเพื่อสังคมและได้ประสบการณ์เป็นการพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดีและมีคุณค่า

                                ๒) กลุ่มกล้าธรรมชุมชนโพรงมะเดื่อมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำแนวคิดการพัฒนาตนและชุมชนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเห็นผล สร้างคุณค่าแก่ส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์  เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับความชื่นชมจากสังคม

                                ๓) ชุมชนโพรงมะเดื่อได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจนเกิดสุขภาวะของชุมชนทั้งด้านสภาพแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                                ๔) มหาวิทยาลัยมีผลงานด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนที่เป็นที่ประจักษ์ เป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

                        ๙.๒ ความสำเร็จเชิงปริมาณ

                                ๑)  มีเยาวชนผู้นำเข้าร่วมกลุ่มกล้าธรรมชุมชนโพรงมะเดื่อ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเยาวชนทั้งหมด(อายุ ๑๕-๒๔ ปี) ในชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

                                ๒)  ความพึงพอใจของเยาวชนผู้นำกลุ่มกล้าธรรมชุมชนโพรงมะเดื่อ อยู่ในระดับมาก

                                ๓)  ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อกลุ่มกล้าธรรมชุมชนโพรงมะเดื่อ อยู่ในระดับมาก

 

๑๐.แผนงบประมาณ

 

                        ระยะการดำเนินการ

งบประมาณ (บาท)

๑.สร้างความพร้อม

๒,๐๐๐

๒.สร้างความสัมพันธ์

๓,๐๐๐

๓.สร้างกลุ่มและแผนงาน

๑๐,๐๐๐

๔.สร้างผลงาน

๔๐,๐๐๐

๕.สร้างองค์ความรู้สู่สังคม

๑๕,๐๐๐

๖.สร้างความยั่งยืน

๕,๐๐๐

รวม

๗๕,๐๐๐

 

๑๒. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

                        อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว    

                        E-mail address : [email protected]

                        ประวัติการศึกษาและการทำงาน

                        การศึกษา    

                                -นักธรรมชั้นเอก(น.ธ.เอก) และเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) 

                                -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ./เกียรตินิยมอับดับ1) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพุทธศาสนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 

                        เกียรติคุณที่เคยได้รับ

-รางวัลครูดีเด่น “ครูในดวงใจ”  ประจำปี  ๒๕๕๓  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-โล่ห์รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมศีลธรรม ประจำปี ๒๕๕๑  จากศูนย์ 

  พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร

-โล่ห์รางวัลเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓  จากสำนักเรียนวัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 

-โล่ห์เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๔  จากสถานีโทรทัศน์ WBTV

                        ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

                       ตำแหน่ง/หน้าที่ในหน่วยงาน

๑.      ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒.    อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๓.     ที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษา “กล้าธรรม”  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                        ตำแหน่ง/หน้าที่ทางสังคมและอื่นๆ

๑.       ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร   

๒.     ผู้ดำเนินรายการ “รู้ ตื่น เบิกบาน”  และ “ธรรมะจากข่าว”  ทาง  WBTV

๓.      วิทยากรอบรมคุณธรรมเยาวชนประจำค่ายพุทธบุตร วัดป่าเจริญราช  จังหวัดปทุมธานี

๔.      วิทยากรอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วไป

ฯลฯ

 

*ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาดูเพิ่มเติมได้ที่  http://www.gotoknow.org/profiles/users/dhammarit

หมายเลขบันทึก: 460670เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2011 22:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2014 19:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท