เลขาธิการสำนักงาน กศน.ได้ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรงศึกษาธิการ ด้วยจุดเน้น "มีงานทำ มีรายได้" เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำไปสู่การปฏิบัติ

 วิสัยทัศน์สำนักงาน กศน.

  “คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้”

 พันธกิจของสำนักงาน กศน.

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ICT มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล