นิ่มนวล คำปลื้ม

ผู้อำนวยการ
กศน.อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
Usernamenimklongluang
สมาชิกเลขที่111032
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

                              นิ่มนวล  คำปลื้ม 

                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมบึง 

                    สังกัดสำนักงาน  กศน. จังหวัดราชบุรี

             สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กระทรวงศึกษาธิการ 

 ชื่อ – นามสกุล                       นางสาวนิ่มนวล  คำปลื้ม

วัน/เดือน/ปีเกิด                      วันที่ 16  มีนาคม  2507

สถานที่อยู่ปัจจุบัน                   360 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่ง                               ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมบึง

                      ประวัติการศึกษา                

พ.ศ. 2520   ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2523   มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2525   มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2529  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

พ.ศ.2553 คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2530  อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม

                ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พ.ศ. 2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี

               ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2542 อาจารย์ 1 ระดับ 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

               ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2543  อาจารย์ 2 ระดับ 6 กศน. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2547 อาจารย์ 2 ระดับ 7 กศน. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2548-2553   ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กศน.อำเภอคลองหลวง

พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี