หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2549 ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “ ความทนแรงเฉือนของสารยึดติดเซลฟ์เอชชิงกับเนื้อฟันบริเวณโพรงในตัวฟันที่ผ่านการฟอกสีฟัน ” วิทยากรโดย อ.ทพญ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข และ เรื่อง “ Update in Oral Pathology and Oral Medicine " วิทยากรโดย อ.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำนวย เลิศล้ำ โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11296 หรือ 11106 ในวันและเวลาราชการ