วันนี้ที่ Citcom มีการจัดการอบรมระบบการเรียนการสอน E-learning

หัวข้อในวันนี้ก็คือระบบจัดการเรียนการสอน

WCL หรือ Workplace Collaborative Learning

ของบริษัท IBM วิทยากร จากบริษัท SUM

ระบบที่วิทยากรได้แนะนำให้ใช้ในวันนี้แตกต่างจากโปรแกรม

ที่เราใช้อยู่เดิมนั่นคือ สามารถทราบได้ว่ามีนิสิตคนใด

เข้ามาเรียนในบทและเรียนถึงไหนแล้ว รวมถึงสามารถกำหนด

ได้ว่าจะให้ใครเข้ามาเรียน ต้องลงทะเบียนก่อนหรือไม่

ขอตั้งใจเรียนก่อนนะครับ ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

จะรายงานอีกครั้งครับ