ถึงนิสิตที่รักทุกคน
เชิญถามปัญหาได้นะครับ หรือหากมีใครทราบคำตอบก็สามารถตอบได้เช่นกัน ถือเป็นการแบ่งปันความรู้ครับ ครูมีผลงานทางวิชาการที่ได้เคยทำและรวบรวมไว้ โปรดคลิกดูได้ที่… (โดยเฉพาะข้อ 21 “นักวิจัยมือใหม่”)
http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/academic.htm
 

ข้อความ 2

ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อการบริโภคเบเกอรี่ ประเภทธุรกิจแฟรนไชน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงดังนี้
1. ตัดคำ การศึกษาออก
2. ย้ายคำ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมาต่อท้ายคำ “...ความคิดเห็นดังนี้

พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริโภคเบเกอรี่ ประเภทธุรกิจแฟรนไชน์

ข้อความ 5

เรื่อง การบริโภคเบเกอรี่ (ควรใส่เลขหน้าด้วย จะได้ระบุถูกว่าได้แนะนำหน้าใด)

1. ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อการบริโภคเบเกอรี่ ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์

ควรปรับปรุงเป็นพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคเบเกอรี่ ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. การอ้างอิงในเนื้อหา รูปแบบคือ (ชื่อ, ปี. หน้า ...)

ข้อความที่ต้องอ้างอิง(ในวงเล็บ)
... นมสด, ชูการ์ บัน, อิน & เอาท์, ซินซีโอ, แร็พอิท, ดรีม เบเกอรี่, ดี-เบสท์, ดังกิ้นโดนัท และซินนาบัน (ข้อมูลจากการสำรวจของสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย)

3. ความเป็นเหตุเป็นผล (หน้าที่สอง)
ภายใต้การแข่งขันอย่างสูงของธุรกิจเบเกอรี่ ประเภทแฟรนไชส์ในปัจจุบันนั้น ผู้บริโภคต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ทรงตัว ทำให้ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการของผู้บริโภคลดลง ...
ความคิดเห็น
ภายใต้การแข่งขัน…” มีผลทำให้ ผู้บริโภคต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ทรงตัวใช่หรือไม่?

4. ความมุ่งหมายของการวิจัย (หน้าที่สาม)
ตัดข้อ 4 (ทราบจากข้อ 2. แล้ว) แล้วเลื่อนข้อ 5 เป็นข้อ
 

ข้อความ 6

โปรดศึกษาการกำหนดขนาดตัวอย่างได้ที่นี่ครับ
http://tulip.bu.ac.th/~wathna.s/poll.htm
 

ข้อความ 7

ขอให้ทุกกลุ่มดำเนินการเขียนข้อเสนอโครงการตามข้อต่อไปนี้ (ครูติดประชุม 10-11 สิงหาคม จะกลับมาอ่านให้วันหลัง)

ข้อเสนอโครงการ
1. ชื่อเรื่อง (The Title)
2. ชื่อผู้ทำวิจัย (The Title)
3. ประเภทของงานวิจัย (Type of Research)
4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย (Background & Rationale)
5. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review of Related Literatures)
6. คำถามของการวิจัย (Research Question)
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)
8. สมมติฐาน (Hypothesis)
9. กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
10. การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย (Operational Definition)
11. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
12. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
13. ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected Benefits & Application)
14. แผนการดำเนินการ

ข้อความ 8

ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาครูยุ่งมากๆ วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549) จึงเริ่มดูงานของนิสิตได้ ให้นิสิตอ่านของทุกคน ถ้ามีปัญหาใกล้เคียงกันก็นำมาปรับของตนเองได้นะครับ เริ่มต้นด้วยของวรางคณาดังนี้
1. เรื่องเกี่ยวกับกรมสวัสดิการทหารบก
1.1 ย่อหน้าบรรทัดที่ 2 คำว่าปัจจุบันไม่สอดรับกับประโยคก่อนนั้น
1.2 สามสี่หน้าแรกไม่มีการอ้างอิงเลย หากเป็นข้อความที่เรียบเรียงเองจากเอกสารอื่นๆก็อ้างอิงครั้งเดียวได้ แต่ถ้าแต่ละย่อหน้านำมาจากเอกสารที่แตกต่างกันก็ควรอ้างอิงทุกย่อหน้าด้วยครับ
1.3 ตัวเลขใช้ให้เหมือนกันตลอด ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งระหว่าง “1 2 ...” หรือ๑ ๒ …”
1.4 ขอบเขตการวิจัย ให้ระบุช่วงเวลาที่ทำการสำรวจด้วย
1.5 สมมุติฐานในข้อ 2. ให้แบ่งเป็นข้อ 2. และ 3. โดยข้อ 2. เปลี่ยนคำ มีอิทธิพลต่อเป็น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับและข้อ 3. ก็คือข้อ 2. เดิม

2. เรื่องเกี่ยวกับ NGV
2.1 หน้าแรก คำว่า ไม่เกินร้อยละ 50% ของ...แก้เป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของ...หรือ ไม่เกิน 50% ของ...อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.2 หน้าแรก ตัวเลข “1000” เขียนเป็น “1,000”
2.3 ขอบเขตของการศึกษาควรระบุวิธีการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาและระบุช่วงเวลาที่ทำการสำรวจด้วย
2.4 สมมุติฐานทั้งสามข้อเปลี่ยนคำ ขึ้นเป็น มีความสัมพันธ์กับและข้อ 2. ตัดคำรวมเฉลี่ยออก
2.5 หน้า 3 ข้อความ เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ปัจจุบันจำนวนรถยนต์…” น่าจะเขียนดังนี้ เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน เพราะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปัจจุบัน จำนวนรถยนต์...
2.5 คำว่าสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)” แก้เป็น สุ่มตัวอย่างเชิงเดียว (Simple Random Sampling)”
2.6 คำว่า เลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)” แก้เป็น สุ่มตัวอย่างจาก
เพราะการเลือกตัวอย่างแบบโควตาจะไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงไม่สามารถนำไปทดสอบสมมุติฐานได้

3. เรื่องเกี่ยวกับอพาร์เมนต์
3.1 คำ อพาร์เมนต์ควรเป็น อพาร์ทเมนต์หรือไม่
3.2 คำว่า “...มีผู้นิยมมากขึ้นกว่าเดิม...ควรอ้างอิงตัวเลขว่าเดิมเท่าไรและใหม่เท่าไร หากหาตัวเลขไม่ได้ก็ควรใช้อื่นๆ
3.3 คำว่า “...เป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ใช้...คล้ายข้อ 3.2 หากหาตัวเลขไม่ได้ก็ควรใช้คำอื่นๆ เช่น “...เป็นทางเลือกที่คนส่วนหนึ่งใช้...เป็นต้น
งานวิชาการข้อความจะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ
3.4 หน้าสุดท้ายมีคำผิดคือ วิเคราะและในวัตถุประสงค์ ให้เขียนหมายเลขข้อด้วย คือ 3.1, 3.2, 3.3
3.4 วัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย (3.2) ควรเป็นเรื่องของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.5 ขอบเขตของการวิจัย ควรระบุตัวแปรที่ศึกษาและช่วงเวลาที่ทำการสำรวจด้วย
3.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้ตัดข้อแรกออก และในข้อสามสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อม เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลย

4. เรื่องเกี่ยวกับเบเกอรี่
4.1 ชื่อเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์แสดงว่าประชากรคือ ประเทศไทยหรือในโลก หากจำกัดขอบเขตในกทม. ก็ควรเขียนดังนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
4.2 ... นมสด, ชูการ์ บัน, อิน & เอาท์, ซินซีโอ, แร็พอิท, ดรีม เบเกอรี่, ดี-เบสท์, ดังกิ้นโดนัท และซินนาบัน (ข้อมูลจากการสำรวจของสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย)
ให้อ้างอิงดังนี้
... นมสด, ชูการ์ บัน, อิน & เอาท์, ซินซีโอ, แร็พอิท, ดรีม เบเกอรี่, ดี-เบสท์, ดังกิ้นโดนัท และซินนาบัน (สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย, ปีที่สำรวจ. หน้า …)
4.3 ดูการใช้คำในข้อ 2.5 เรื่องเกี่ยวกับ NGV
ใช้ Simple Random Sampling ไม่ใช่ Sample Random Sampling
4.4 ตัดคำสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)” เหตุผลแบบเดียวกับ ข้อ 2.6 เรื่องเกี่ยวกับ NGV
4.5 โปรดศึกษากรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าใหม่ ทำไมไม่มีสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด

5. เรื่องเกี่ยวกับป้ายจราจรอัจฉริยะ
5.1 ความเป็นมา
ข้อความเริ่มจากในกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และมีปัญหาจราจรที่ติดขัดน่าจะเปลี่ยนเป็นเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ จึงมีปัญหาจราจรที่ติดขัด
คำว่าตั้งแต่อดีตควรระบุช่วงเวลาด้วย หากระบุไม่ได้ควรเลี่ยงไปใช้คำอื่น
5.2 ในภาษาไทย ให้วิธีเว้นคำแทนการใช้ “,”
5.3 วัตถุประสงค์น่าจะมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจที่ผู้ขับขี่มีต่อป้ายอัจฉริยะด้วย
5.4 ควรมีกรอบความคิดในการวิจัย / นิยามศัพท์ / สมมุติฐานด้วย
5.5 การเลือกตัวอย่างจะใช้วิธีต่อไปนี้ไม่ได้ คือการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)” เหตุผลดูข้อ 2.6 เรื่องเกี่ยวกับ NGV
5.5 การแปลความจากมาตรวัด 1-2-3-4-5 ควรใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้
ระดับ 1.00 - 1.49 หมายถึง สำคัญน้อยที่สุด
ระดับ 1.50 – 2.49 หมายถึง สำคัญน้อย
ระดับ 2.50 – 3.49 หมายถึง สำคัญปานกลาง
ระดับ 3.50 – 4.49 หมายถึง สำคัญมาก
ระดับ 4.50 – 5.00 หมายถึง สำคัญมากที่สุด
5.6 การเขียน รายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์มีไว้สำหรับการรายงานถึงผู้ให้ทุน เมื่อนิสิตเป็นผู้ออกทุนเองก็ไม่ต้องรายงาน