ระดับต้น ( Beginner Level หรือ Orientation Level ) เป็นความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการค้นแบบไม่ซับซ้อน โดยจะสังเกตจาก-ไม่มีทักษะ/ประสบการณ์ในการค้น หรือมีทักษะ หรือประสบการณ์น้อย-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกและโครงสร้างการค้น รูปแบบสารสนเทศ  และการแนะนำแหล่งสารสนเทศและวิธีการใช้-ทักษะการใช้สารสนเทศที่มีรูปแบบการค้นที่ไม่ซับซ้อน-การไม่เข้าใจความคิดเชิงวิเคราะห์-เป็นทักษะด้านการอ่าน การฟัง และการสรุปประเด็น-เป็นทักษะด้านการนำเสนอรายงาน-การที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี-เรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า ระดับกลาง  ( Intemediate Level) เป็นความเข้าใจโครงสร้างสารสนเทศ การอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์ และวิธีการวิจัยโดยจะสังเกตจาก-การมีประสบการณ์ในการค้น แต่ก็ยังประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้-ส่วนใหญ่การค้นจะใช้คำค้นอย่างกว้างๆ-มีการเสริมทักษะการค้นแบบง่าย   และแนะวิธีการค้นแบบซับซ้อน        -ค้นคว้าเฉพาะสารสนเทศบางรูปแบบหรือบางประเภท-พัฒนาทักษะการค้นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล และสื่อหลายรูปแบบ-การค้นสารสนเทศจากแหล่งมากกว่าหนึ่งแหล่ง-ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ตามลำพัง-ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้น -ด้านเทคนิคและกลยุทธ์ในการค้น-ไม่สามารถจัดทำโครงร่างรายงานหรือข้อเสนองานวิจัยได้ดี-พัฒนาทักษะในการเสนอรายงาน ด้วยการค้นคว้าวิจัยจากเอกสาร-การไม่สามารถเลือกสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้-การไม่สามารถตีความสารสนเทศได้-การประเมินหรือการกลั่นกรอง สารสนเทศ-การอ่านเชิงวิเคราะห์       -การไม่สามารถรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ-มีการบันทึก การสังเคราะห์และการบูรณาการสารสนเทศได้-มีการนำเสนอเอกสารทางวิชาการ ระดับสูง ( Advaced Level) ความคุ้นเคยกับวรรณกรรมในสาขา  การติดตามสารสนเทศใหม่และการสื่อสารความรู้ความคิดโดยจะสังเกตจาก-มีประสบการณ์และทักษะทางสารสนเทศเพียงพอที่จะค้นคว้าด้วยตนเองได้-มีการประยุกต์ใช้ประสบการณ์และทักษะต่างๆ-มีการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้-การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต-ยังมีการติดตามวรรณกรรมใหม่ๆ-การอ่านและการคิดเชิงวิเคราะห์-การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สารสนเทศ        -สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การถ่ายทอดหรือการสื่อสารความรู้ความคิด-มีการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ-การสร้างองค์ความรู้