โปรดอ่าน http://gotoknow.org/blog/nurqakm/45575, http://gotoknow.org/blog/nurqakm/40910, http://gotoknow.org/blog/nurqakm/45584   และ http://gotoknow.org/blog/co-clerkship-pha-nu/45662   แล้วจะเห็นว่า มน.ได้เป็นผู้นำ KM ไปประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยในมิติใหม่คือ  ด้านกิจการ นศ.

         ผมขอแสดงความยินดีต่อผู้เกี่ยวข้องใน KM workshop ผู้นำนิสิต มน. ครั้งนี้ทุกท่าน   ทั้งผู้นำนิสิต   ผู้บริหาร (ผศ. ชาลี  ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต),  ผศ. ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ,  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ความสำเร็จของการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้น่าจะเกิดจาก
1. ผู้นำนิสิตที่เข้าร่วมเป็น "คุณกิจ" ตัวจริง
2. มีการเตรียมตัวผู้เข้าร่วมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี
3. ทีมวิทยากรมีความสามารถสูง
4. มีการออกแบบกิจกรรม workshop ดี

         แต่นี่ยังเป็นเพียงความสำเร็จเบื้องต้น   ความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดจากการนำเอา KM มาใช้ในชีวิตประจำวันของนิสิต,  คณาจารย์ (ทั้งหมด) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต (และกิจการอื่น ๆ)   เพื่อให้เกิด CoP หลากหลายด้านในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

         ผลสำเร็จที่แท้จริงจะอยู่ที่คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิตครับ

         ผมจะรอฟังข่าวดี  ข่าวแห่งความสำเร็จนี้

วิจารณ์  พานิช
 21 ส.ค.49