ไม่ว่างานไหนก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกสาร ทั้งเอกสารที่เป็นรูปเล่ม หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หลายคนคงเคยประสบกับปัญหาการจัดการเอกสาร ทั้งหน่วยงานราชการ หรือเอกชน  โดยเฉพาะหน่วยงานราชการค่อนข้างมีรูปแบบที่แน่นอน ละเอียด หลายคนอาจคิดว่าการทำหนังสือราชการเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ดิฉันคิดว่าในรูปแบบของการทำหนังสือเหล่านั้น เราสามารถยืดหยุ่นภายในขอบเขตที่ควรจะเป็นได้ หากศึกษาในระเบียบฯงานสารบรรณ และอาศัยประสบการณ์ในการทำงานด้านเอกสารจะทราบว่า ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด  "ที่สำคัญ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานมีจุดยืนในการทำงาน จะทำให้งานมีคุณภาพ" เพราะคุณภาพของงานเอกสารเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานได้