มุมมอง

ดี เลว ขึ้นอยู่กับมุมมอง
การกระทำอย่างเดียวกัน อาจมองว่า ดีหรือเลว
ขึ้นอยู่ว่าใครมอง
บางคนมองทุกเรื่องดีไปหมด
บางคนมองทุกเรื่องเลวไปหมด

สะท้อนให้เห็นธาตุแท้ในตัวคนมอง

[ ๐๗ ม.ค. ๒๕๔๖,๐๙:๓๙:๑๓ ]