เมื่อการทำงาน ไปถึงจุด ๆ หนึ่งที่เราได้คำตอบหรือข้อค้นพบตามที่เราสงสัย ก็ถือว่าเราบรรลุผล

     การจัดเวทีการแถลงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "การพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" หรือที่เราเรียกกันว่า "พาร์" (PAR) ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนสิงหาคม 2549 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นั้น ทำให้เกิดข้อสรุปของคำว่า "ทำไม? เราต้องทำ...รีเสิร์ท (R)" 

     เพราะที่ผ่านมาเรามีทุนเดิมของคำว่า "P" (Paticipatory) และ     คำว่า "A" (Action)  ฉะนั้น เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องที่เรายังมีข้อมูลและคำตอบที่ยังไม่ชัดเจนเราเลยต้องนำการวิจัยชุมชนเข้ามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งจะทำให้งานส่งเสริมไม่หยุดนิ่ง.