PowerPoint File ประกอบโครงการ "KM  Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา ดังนี้ครับ

         PowerPoint File ของ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร Click
         (เกริ่นนำกระบวนการและสรุปเรื่อง "ความรู้ KM พื้นฐานและการประยุกต์ใช้")

         วิบูลย์  วัฒนาธร