GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ระยะเวลาให้ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ตามที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข้อมูลตามเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ไม่ต้องทดรองจ่าค่ารักษาพยาบาลก่อน และกรมบัญชีกลางเปิดให้ปรับปรุงฐานข้อมูลฯระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2549

ผู้มีสิทธิ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ได้ที่ web site ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th โดยเลือกคลิกที่ สวัสดิการรักษาพยาบาล แล้วเลือกหัวหข้อ ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชกา/ลูกจ้าง

แล้วลงทะเบียนขอรหัสผ่านเพื่อให้ไดรหัสผ่าน 5 หลัก แล้วนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลต่อไป หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งนายทะเบียนคณะ/หน่วยงาน (กรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการแก้ไข และกรณีมีข้อมูลใหม่เช่น เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล การสมรส-หย่า การกิด ถึงแก่กรรม ฯลฯ ให้นำสำเนาเอกสารนั้น ๆ แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ผ่านคณะ/หน่วยงาน ภายใน 3 วันทำการ หลังการเปลี่ยนแปลง

ตอนนี้ มี้ข้อคำถามกรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เวลาไปโรงพยาบาลจะตรวจสอบกับหลักฐานใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 45552
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ได้รับความรู้ดีมากครับ