21 Jun 2006

วันที่ 3 ตื่นแต่เช้าเตรียมเก็บสัมภาระใส่กระเป๋า ลงมาทานอาหารเช้าแสนอร่อย และเป็นวันที่รู้สึกดีใจอยู่ลึก ๆ เพราะเหตุผลสองประการ คือ วันสุดท้ายจะได้กลับบ้านแล้ว และพึงพอใจกับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ แม้ว่ายังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก

เริ่มบทเรียนด้วย

การยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบ(Triangulation) การเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ที่ทำการศึกษา(Phenomenon) จากมุมมองที่แตกต่างกัน

แนวความคิด EMIC และ ETIC กับการทำงานในชุมชน

  1. การทำความเข้าใจหรือศึกษาชุมชน โดย "การรู้เขา" ในความหมายของการรู้เขานั้น มีวิธีรู้เขา ซึ่งมิใช่ในสายตาของเราหรือสายตาภายนอก(Outsiders) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็น การรู้เขา จากสายตาที่เกิดจากข้างใน หรือสายตาของประชาชน(Insiders)นั้น ด้วย
  2. ภาษา(Language) การจะศึกษาชุมชน ต้องเข้าใจภาษา ทั้งเนื้อหาและความหมาย
  3. ความหมาย(Meaning) คือ การตีความ หรือการแปลความหมาย เพราะสิ่งที่มนุษย์คิด ทำ หรือสร้างย่อมแสดงถึงความหมายในตัวของมันเอง
  4. ประเด็นสำคัญของการวิจัยกับชุมชน

แนวทางการเลือกตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลกระทบงานวิจัยเชิงคุณภาพ

อาจารย์จะพูดและย้ำเสมอในเรื่องผลกระทบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ว่ามีฤทธิ์เดชและพลังในการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน ขอให้นักวิจัยพึงระวังในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง

การบ้านให้นำกลับไปทำต่อ คือ ร่างเครื่องมือตรวจประเมิน PCU ปรับคำถาม Matrix (Topic, Main Question,Follow up ,Prob)

บทส่งท้าย สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องทักษะการฟัง การถาม การคิด การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง รู้ในความเป็นตัวตนของตนเองมากขึ้น  และเข้าใจคนอื่นมากขึ้น