โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทย 2654: บนหนทางแห่งความก้าวหน้าและความท้าทาย

การสอนเขียนเรียงความด้วยการใช้รูปแบบกระบวนการเขียน (writing process)
จากหัวข้อเรียงความที่นักเรียนได้ระดมความคิดคร่าวๆ ที่จะเขียนแล้ว   ให้นักเรียนจัดเรียงความคิดเหล่านั้นให้เป็นลำดับ  แล้วสร้างเป็นหัวข้อ จากนั้นจัดเรียงให้เป็น "โครงเรื่อง" ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคอย่างไรก็ได้  โดยวางลำดับให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

         เรียงความหัวข้อ  "สามัคคีคือพลังสร้างชาติ"

 โครงเรื่อง

              1.  ความหมายของความสามัคคี

                          1.1  ความหมายทั่วไป

                          1.2  ความหมายที่มีบุคคลสำคัญกล่าวไว้

              2.  ความสำคัญของความสามัคคี

                          2.1  ความสำคัญที่มีต่อสังคม

                          2.2  ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่สามัคคีกัน

              3.  บทบาทของเยาวชนในการสร้างความสามัคคี

                          3.1  ตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี

                          3.2  การสร้างค่านิยมความสามัคคีในตนเอง

ทั้งนี้ในการวางโครงเรื่องจะต้องคำนึงถึงหัวข้อโดยตลอดว่า สอดคล้องและตอบคำถามหรือไม่

กำหนดส่งโครงเรื่องเรียงความ วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2554 ก่อนเวลา 22.00 น. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาธิตจุฬาฯ ภาษาไทย ม.1/6 ปีการศึกษา 2554ความเห็น (26)

กษิดิศ คุณุปการ
IP: xxx.87.223.89
เขียนเมื่อ 

1.เทคโนโลยี

1.1.เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.2.เทคโนโลยีความสะดวก

1.3.เทคโนโลยีด้านการเดินทาง

2.เศรษฐกิจ

2.1.ทางด้านการค้าขาย

2.2.แร่ธาตุ

3.การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

3.1.การชุบชีวิตสิ่งต่างๆ

3.2.การประดิษฐ์สารใหม่

4.มนุษย์

4.1.ความแข็งแรง

4.2.นิสัย

ณัฐชยา ยิ้ิ้มถนอม
IP: xxx.130.145.116
เขียนเมื่อ 

1. จำนวนสิ่งมีชีวิตที่เลี่ยนไป

1.1 น้อยลง

1.2 เพิ่มขึ้น

2. สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

2.1 การสื่อสารมากขึ้น/น้อยลง

2.2 แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป

3. การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

นรวิชญ์ เลิศวิริยจิตต์
IP: xxx.90.116.36
เขียนเมื่อ 

1. ชีวิตในอนาคต

1.1 ความสะดวกสบาย

1.2 คนมีการศึกษามากขึ้น

1.3 คนเริ่มมีฐานะ

2. เทคโนโลยีความก้าวหน้า

2.1 ระบบทางการแพทย์และทางตำรวจ

2.2 อาหารในอนาคต

2.3 สิ่งอำนวยสะดวก

3. สิ่งที่หายไป

3.1 ทรัพยากรบางชนิด

3.2 อาชีพบางอาชีพ

3.3 วัฒนธรรมไทยบางอย่าง

ธมน สว่างเนตร
IP: xxx.90.47.164
เขียนเมื่อ 

1.เศรษฐกิจ

1.1 ดีขึ้น

1.2แย่ลง

2.สังคม

2.1 มีสภาพสังคมที่ดีขึ้น

2.2มีสภาพสังคมแย่ลง

3.ทรัพการ

3.1บางอย่างลดน้อยลง

3.2บางอย่างมีเพิ่มมากขึ้น

ธนภรณ์ ตรีจรูญ
IP: xxx.24.77.189
เขียนเมื่อ 

1.ความเป็นอยู่ของคน

1.1ประเพณีวัฒนธรรมของไทย

1.2เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

1.3เทคโนโลยีด้านการคมนาคม

2.ปัญหาต่างๆในประเทศไทย

2.1ปัญหายาเสพติด

2.2ปัญหาอาชญกรรม

2.3ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/หุ่นยนต์

3.1พลังงานที่ใช้

3.2วิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.3ความสามารถชองเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

กิตติธัช สังข์จุ้ย
IP: xxx.174.13.9
เขียนเมื่อ 

1.สิ่งที่หายไป

1.1ประเพณี

1.2วัฒนธรรม

2.สิ่งที่เกิดขึ้น

2.1เทคโนโลยี

2.2การคมนาคม

3.สิ่งที่คงเดิม

3.1การปกครอง

สิรรัฐ ชัยสัมฤทธิ์โชค
IP: xxx.89.245.98
เขียนเมื่อ 

1.สังคม

1.1การศึกษาในสังคม

1.2การใช้ชีวิตประจำวัน

1.3วัฒนธรรมไทยในการใช้ชีวิตของสมัยนั้นๆ

2.เทคโนโลยี

2.1ความก้าวหน้่า

2.2ราคา

2.3มีปัญหาการแย่งชิงเทคโนโลยี

3.ทรัพยากร

3.1การมีพลังงานทดแทน

3.2มีการวางแผนที่จะไปอยู่อาศัยบนดาวอื่นที่ไม่ใช่โลก

3.3อัตราการเิกิดและตาย

4.สุขภาพ

4.1ผลกระทึบของเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ

4.2ผลประโยชน์ที่เทคโนโลยีพัฒนาแล้วมีผลต่อการรักษา

4.3การที่คนยากไร้ได้เข้ารับการรักษามากขึ้น

รมิดา
IP: xxx.120.92.191
เขียนเมื่อ 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1ทรัพยากรป่าไม้

1.2ทรัพยากรน้ำ

1.3ทรัพยากรน้ำมัน

2.เทคโนโลยี

2.1เทคโนโลยีด้านการแพทย์

2.2เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

2.3เทคโนโลยีด้านการคมนาคม

3.สิ่งที่จะหายไป

3.1วัฒนธรรมบางอย่าง

3.2ประเพณีบางอย่าง

ด.ญ.ชินภัทร ลีนะบรรจง
IP: xxx.120.122.38
เขียนเมื่อ 

1.สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่

1.1เทคโนโลยี

1.2การศึกษา

2.สิ่งที่หายไป

2.1 วัฒนธรรมไทย

2.2 ทรัพยากรทางธรรมชาติ

2.3 แร่ธาตุ

3.ประชาชน

3.1อาชีพ

3.2สักษณะนิสัย

3.3รูปร่าง-ลักษณะของมนุษย์

ณัฐภูมิ นิยมเสถียร
IP: xxx.120.250.24
เขียนเมื่อ 

1.สิ่งแวดล้อม

1.1มลพิษ

1.2ทรัพยากรทางธรรมชาติ

2.ชีวิตความเป็นอยู่

2.1อุบัติเหตุ

2.2รายได้

2.3ค่าครองชีพ

2.4ที่อยู่อาศัย

3.เทคโนโลยี

3.1แรงงานเครื่องจักร

3.2พาหนะ

3.3โดราเอมอน

3.4อาวุธสงคราม

ด.ญ.ภัคจิรา บุญหงษ์
IP: xxx.121.187.229
เขียนเมื่อ 

1.สถานที่สำคัญต่างๆ

-วัดพระแก้ว

-บ้านนายก

-ถนนราชดำเนิน

2.ความเป็นอยู่

-อาหาร

-เครื่องอำนวยความสะดวก

-เสื้อผ้า

-ที่อยู่อาศัย

-การรักษาโรค

3.สิ่งแวดล้อม

-ต้นไม้

-สัตว์ที่ยังหลงเหลือ

-แม่น้ำ ภูเขาสำคัญต่างๆ

4.ประชากร

-จำนวนประชากร

-หน้าตา

-ลักษณะนิสัย

-อาชีพ

สิริกาญจน์ ยอดวานิช
IP: xxx.122.227.34
เขียนเมื่อ 

1การอาศัยอยู่ของคน

1.1ดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น

1.2การศึกษา

2ปัญหาในสังคม

2.1ของแพงขึ้น

2.2มีมลพิษมากขึ้น

3เทคโนโลยี

3.1เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความทันสมัยขึ้น

3.2เทคโนโลยีทางด้านการขนส่ง

3.3เทคโนโลยีทางด้านการติดต่อสื่อสาร

วรภูมิ์ กุลมงคล
IP: xxx.90.26.142
เขียนเมื่อ 

1.สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่

1.1 เทคโนโลยี

1.2 ความคิดใหม่ๆ

2.สิ่งที่เลี่ยนไป

2.1 ลักษณะของคน

2.2เศรษฐกิจ

2.3สภาพสังคม

2.4 การศึกษา

3. สิ่งที่หายไป

3.1 วัฒนธรรม และ ประเพณ๊

3.2 ทรัพยากร

ด.ช.สิทธิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย
IP: xxx.24.120.185
เขียนเมื่อ 

1. ฤดูกาล

2. การเกษตร

2.1 แบบธรรมชาติ

2.2 แบบไม่ธรรมชาติ

3. เทคโนโลยี

3.1 การสื่อสาร

3.2 การศึกษา

3.3 การอวกาศ[วิทยาศตร์เกี่ยวกับอวกาศ]

ด.ช. วชิรวิทย์ รักษาราษฎร์
IP: xxx.122.67.72
เขียนเมื่อ 

1. เทคโนโลยี

1.1 เทคโนโลยีคมนาคม

1.2 เทคโนโลยีการแพทย์

1.3 เทคโนโลยีการสื่อสาร

2. การศึกษา

2.1 ระบบการศึกษา

2.2 เรื่องที่ศึกษา

3. ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 ทรัพยากรป่าไม้

3.2 ทรัยากรน้ำมัน , ก๊าซธรรมชาติ และ เชื้อเพลิง

3.3 ทรัพยากรน้ำ

4. วัฒนธรรม และ ประเพณี

4.1 วัฒนธรรม และ ประเพณี บางอย่างอาจหายไป

4.2 เกิดวัฒนธรรม และ ประเพณี ใหม่ๆเกิดขึ้น

5. สิ่งที่เกิดกับมนุษย์

5.1 ปัญหาสุขภาพ

5.2 โรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์

5.3 ร่างกาย

5.4 ลักษณะนิสัย

เมษิณี ชีวินศิริวัฒน์
IP: xxx.130.160.97
เขียนเมื่อ 

1. เทคโนโลยี

1.1 เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น

1.2 เทคโนโลยีบางอย่างที่หายไป

2. ประชากร

2.1 นิสัยที่เปลี่ยนไป

2.2 สภาพร่างกายที่อาจไม่แข็งแรงเพราะมีเทคโนโลยี/อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย

2.3 การศึกษาสูงขึ้น

2.4 ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆลดน้อยลง

3. สิ่งมีชีวิตอื่นๆ

3.1 สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์เพราะมนุษย์ไปฆ่า/ทำร้าย

3.2 มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่มากขึ้นเนื่องจากการตัดต่อพันธุกรรม

4. โลก

4.1 ประชากรอาจล้นโลก

4.2 โลกแตก เนื่องจากสภาวะของอากาศที่แปรปรวณ

สลิล เกิดโรจน์วงศ์กุล
IP: xxx.174.89.169
เขียนเมื่อ 

1.เทคโนโลยี

1.1 การคมนาคม

1.2 การสื่อสาร

1.3 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ(ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น)

2.การดำรงชีวิตของมนุษย์

2.1 อาหาร

2.2 การเดินทาง

2.3 การรักษาสุขภาพยามเจ็บป่วย

2.4 การดูแลรักษาสุขภาพ

3.เศรษฐกิจ

3.1 การเติบโตทางด้านการซื้อขายที่ทันสมัยขึ้น

3.2 มีการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นจากความทันสมัยของการค้า

ด.ญ. ยุรดา บูรณสัจจะ
IP: xxx.108.15.67
เขียนเมื่อ 

1. เทคโนโลยี

1.1 เทคโนโลยีการคมนาคม

1.2 เทคโนโลยีการแพทย์ที่ค้นพบขึ้นใหม่

1.3 เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบขึ้นใหม่

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่

2.2 ทรัพยากรธธรรมชาติที่หมดไป

3. ภัยธรรมชาติ

3.1 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่(ที่ไม่เคยเกิดในปัจจุบัน)

4 วิถีชีวิต

4.1 ความสะดวกสบาย

4.2 อาหาร

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

5. สัตว์ที่อยู่ในประเทศ

5.1 สัตว์ที่เกิดขึ้นใหม่

5.2 พื้นคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

ด.ญ. สิรินดา ลิมทรง
IP: xxx.8.147.120
เขียนเมื่อ 

1. ความก้าวหน้า

1.1 การพัฒนาด้านการศึกษา

1.2 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3 การพัฒนาด้านการคมนาคม

1.4 การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร

2. สิ่งที่อาจสูญเสียไป

2.1 ทรัพยากรต่างๆในธรรมชาติ

2.2 ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม

3. ปัญหาต่างๆทางสังคม

3.1 ปัญหาเนื่องมาจากประชากรเพิ่มขึ้น

3.2 ปัญหาอาชญากรรม

3.3 ปัญหายาเสพติด

3.4 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน

นนทวรรษ
IP: xxx.120.239.236
เขียนเมื่อ 

1.ความก้าวหน้าของมนุษย์ใน100ปีข้างหน้า

1.1จะมีหุ่นยนรับใช้

1.2ไม่ต้องไปทํางานทําที่บ้านได้

1.3จะพบหลุมดํา

1.4วิทยาศาสตร์ก้วหน้ามากขึ้น

1.5ระบบการศึกษาดีขึ้น

1.6ค้นพบสิ่งแปลกใหม่มากมาย

1.7มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง

2.เทคโนโลยี

2.1จะมีการสื่อสารดีขึ้น

2.2ทรัพยากรมากขึ้น

2.3มีการค้นพบเครื่องจักรกลแปลกใหม่

2.4เกิดพลังงานน้ำ ไฟฟ้า ที่ใช้ได้ไม่จำกัด

3.วิถีชีวิต

3.1อาหารดีขึ้น

3.2ความสะดวกสะบามากขึ้น

3.3จำนวนประชากรมากกว่าที่อยู่

3.4อยู่อย่างฟุ่มเฟือย

3.5มีหุ่นยนต์รับใช้ทุกอย่างโดยไม่ต้องทำเองเลย

ด.ญ.ญาณิศา กิตติธเนศวร
IP: xxx.8.121.127
เขียนเมื่อ 

1.ความก้าวหน้าเเละเทคโนโลยี

1.1สภาพบ้านเมือง

1.2 การรักษาเเบบใหม่

1.3รถในสมัยนั้น

1.4 การสื่อสาร

2.  ทรัพยากรเเละเเร่ธาตุ

2.1น้ำมัน

2.2ป่าไม้ต่างๆ

2.3 ชั้นบรรยากาศถูกทำลาย

3. สิ่งที่เปลี่ยนเเปลงไปจากปัจจุบัน

3.1 ลักษณะนิสัยของผู้คน

3.2 การดำรงชีวิต

3.3 วัตนธรรมบางอย่างที่สูญหายไป

3.4 สถานที่สำคัญต่างๆ

ไกรวิชญ์ สุโภภาค
IP: xxx.121.134.223
เขียนเมื่อ 

1 ความก้าวหน้า

1.1เทคโนโลยี

1.2ความรู้

1.3ยา

2.สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่

2.1สาร

2.2พืช

2.3สัตว์

3.การดำรงชีวิต

3.1อาหาร

3.2คมนาคม

3.3การสื่อสาร

4สิ่งที่หายไป

4.1วัฒนธรรม

4.2ทรัพยากร

4.3สิ่งมีชีวิตต่างๆ

ชวัลวิทย์ นิตยะ
IP: xxx.168.204.150
เขียนเมื่อ 

1. สิ่งแวดล้อมในอนาคตปี 2654

1.1 นํ้า อากาศ

1.2 อุณหภูมิ

2 ความเป็นอยู่ของคน

2.1 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายกับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด

2.2 โภชนาการที่เปลี่ยนไป

3. การป้องกันโลกจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

3.1 กิจกรรมที่ช่วยเหลือและชะลอความเปลี่ยนแปลง

3.2 การเปลี่ยนกิจวัตรของคนในการใช้ธรรมชาติ

อนุพงษ์ เย็่นสุขสรรค์
IP: xxx.11.100.100
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

1. การศึกษา

- ความหมาย

- เพื่ออะไร

2. การศีกษาเพื่อตนเอง

- พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

- เพื่อพัฒนาสังคมในวันข้างหน้า

3. การศึกษาเพื่อสังคม

- เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

- ให้สังคมดีขึ้น

4.สรุป

สาธิต สุขในใบบุญ
IP: xxx.24.2.205
เขียนเมื่อ 

1. สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป

1.1 อากาศสกปรกขึ้น

1.2 มีป่่าไม้ลดลงไปมาก

1.3 มีตึกสูงๆ

2. เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

2.1 มีเทคโนโลยีที่ทำให้คนสบายขึ้น

3. มีทรัพยากรลดลง

4. จะมีคนขาดแคลนอาหารมากขึ้น

ภวัต อมรพิทักษ์พันธ์
IP: xxx.200.155.7
เขียนเมื่อ 

1.ความก้าวหน้า

1.1การใช้พลังงานปรมณู

1.2การป้องกันภัยธรรมชาติ

2.ความท้าทาย

2.1การแก้ปัญหาสินค้าขึ้นราคา

2.2การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

3.สิ่งที่เสียหาย

วัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิม