สืบเนื่องจากบันทึกนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา) กำหนดประชุมหารือประเด็นการจัด "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ"  ในนามห้องของ UKM   ขอนัดประชุมในวันที่ 15 กันยายน 2549  เวลา 13.00-15.-30 น.ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 14 สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)   จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทราบ  สำหรับหนังสือเชิญประชุมจะมีไปยังมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนค่ะ  
ข้อมูลเบื้องต้น
       1. สคส.กำหนดจัดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549    ณ ไบเทค 
       2. เครือข่าย UKM  เข้าร่วมงานครั้งนี้ในนามเครือข่ายฯ พร้อมดูแล 1 ห้อง  (4  session)ในงานนี้ จากทั้งหมดรวม 15 ห้อง
       3.เราประสงค์ให้ "การนำเสนอของเราเป็นที่น่าสนใจ ของผู้มาร่วมในงาน"  มีผู้เข้าร่วมเต็ม(80 คน) session ตลอด 4 ช่วง 
       4.จึงนัดหมายหารือ (เวลาที่เหลือไม่มากก่อนถึงงาน) เพื่อออกแบบ ห้องเรียน UKM ที่น่าสนใจ
       5. ผู้แทนสถาบันฯที่ไม่สะดวก ในวันดังกล่าวขอให้ส่งผู้แทน 
       
ขอขอบคุณ คุณธวัช หมัดเต๊ะ (สคส.) ที่ช่วยติดต่อประสานงานเรื่องห้องประชุม มา ณ ที่นี้ค่ะ ท่านที่ตอบ ว่ามาประชุมได้ล่วงหน้าทาง phone2phone แล้ว ม.นเรศวร  ม.ขอนแก่น สคส. และ มอ.ค่ะ