การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษานั้น มีมากมายหลายวิธี ในความคิดเห็นของผม ผมคิดว่าการนิเทศการศึกษาที่ได้ผลดีที่สุด ก็คือ การนิเทศแบบรายบุคคล เนื่องจากผมคิดว่าเราสามารถที่จะพูดถึงข้อควรปรับปรุงของบุคคลได้ โดยที่คนอื่นไม่อาจทราบถึงข้อบกพร่องของคนที่เรากำลังนิเทศ ส่วนท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไร พูดคุยได้ครับ