ความรัก....

๑) ความรักเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ทุกคนมี
๒) ความรักมีอำนาจดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ได้
๓) เมื่อเกิดรักแล้วย่อมแสดงพฤติกรรมออกให้เห็น
๔) อุปสรรคแห่งความรักมีอยู่หลายอย่างควรเอาใจใส่ และแก้ไขให้ลดน้อยลง เพื่อรักได้ดีและ สะดวกขึ้น
๕) อุดมคติของครูคือต้องสอนนักเรียนด้วยความรักเสมอ โดยไม่ลำเอียง
๖)บางครั้งครูต้องเปิดใจรักเด็กเหมือนกัน แต่ก็เป็นงานสำคัญของครูที่ต้องพยายาม ช่วยเหลือเด็กเสมอ .....

ขณะใดรู้สึกว่า อารมณ์รักถูกกำแพงรักขวางกั้น จงรีบทำลายกำแพงรักนั้น ๆ เสีย โลกเราจะมั่นคง สงบเย็น และสันติสุข ก็ด้วย ความรักที่ทุกคนมีต่อเนื่องกันนี่เอง