สกศ. ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา (เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดการจัดการศึกษาในระบบ, นอกระบบ และตามอัธยาศัย) ใน ๙ ด้าน ได้แก่

 1. ด้านเกษตรกรรม
 2. ด้านการแพทย์แผนไทย
 3. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
 6. ด้านศิลปกรรม
 7. ด้านภาษาและวรรณกรรม
 8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
 9. ด้านโภชนาการ

   ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก (ในปีนี้) แบ่งออกเป็น ๔ ภาค มีจำนวนรวม 65 คน ดังนี้

 1. ภาคเหนือ 15 คน
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 คน
 3. ภาคตะวันออก 16 คน
 4. ภาคใต้ 14 คน

   สำหรับรายชื่อครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ  รุ่นที่ ๕ มี (๖ ด้าน) ดังนี้ คือ

 ลำดับ

รายชื่อครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ

ด้าน

 ๑

พระครูไพศาลธีรคุณ

 ๘

 ๒

นายประจวบ นิกร

 ๑

 ๓

นายลำจวน บุญหนู

 ๑

 ๔

นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์

 ๑

 ๕

นายคำจันทร์ ยาโน

 ๓

 ๖

นายบุญตัน สิทธิไพศาล

 ๓

 ๗

นายวิบูลย์ มาเรือน

 ๓

 ๘

นายชาลี ขวัญเมือง

 ๒

 ๙

นายมานพ ประโลมรัมย์

 ๒

 ๑๐

นายวิญญู ไทยอู่

 ๒

 ๑๑

นายสมบูรณ์ แว่นวิชัย

 ๒

 ๑๒

นายดิเรก สิทธิการ

 ๖

 ๑๓

นางบุษบา โอสถานุเคราะห์

 ๖

 ๑๔

นายประพันธ์ บุญเมือง

 ๗

 ๑๕

นายสักเสริญ รัตนชัย

 ๗

   สังเกตว่าในปีนี้ ภาคเหนือ มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย แค่ 6 ด้าน ขาด 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน 4. การจัดการทรัพยากรฯ, ด้าน 5.ด้านกองทุนฯ และด้าน 9. โภชนาการ

   หากมีอะไรคืบหน้าจะกลับมาเล่าอีกครั้ง...ครับ