ผมได้ฟัง ดร.วัฒนา ล่วงลือ ได้พูดถึงการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(child – center) ในตอนหนึ่งของการบรรยายเรื่อง Benchmarking โดยวิทยากรได้เล่าเรื่องที่ฟังแล้วอาจดูตลกดี แต่ก็ให้ข้อคิดเรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้พอสมควร โดยท่านเล่าว่า ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งจ้างครูฝรั่งมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยที่ครูฝรั่งคนนี้ไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยมาก่อน และอ่านหนังสือไทยก็ไม่ได้ แต่ครูฝรั่งมีวิธีสอนโดยให้นักเรียนไปศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในภาพรวมมาก่อนว่ามีกียุค หลังจากนักเรียนมานำเสนอว่ามี 4 ยุคใหญ่ๆ คือ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แล้วครูก็แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้ไปศึกษาว่า แต่ละยุคเขากล่าวถึงประเด็นสำคัญอะไรบ้าง แล้วมาแลกเปลี่ยนกันกับกลุ่มอื่นจนได้ประเด็นที่ครบถ้วน ครูจึงกำหนดประเด็นเหล่านั้นเหมือนกับเป็นเมนูให้นักเรียนไปหาเนื้อหามาใส่ในแต่ละยุคให้ครบถ้วน แล้วให้มานำเสนออีกครั้ง แต่เนื่องจากครูฝรั่งไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทย จึงไปเชิญครูคนไทยที่สอนประวัติศาสตร์ไทยอีกคนหนึ่งมาฟังนักเรียนนำเสนอรายงาน แล้วคอยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหา จากนั้นครูฝรั่งก็ให้นักเรียนนำข้อเสนอแนะของครูไทยไปปรับปรุงเป็นรายงานมาส่งครู นี่คือการสอนประวัติศาสตร์ไทยของครูฝรั่งที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ไทย...จะถูกหรือผิดตามหลักการ child-center อย่างไรก็โปรดพิจารณาเองก็แล้วกัน