ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2554 ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

          ที่ประชุมรับทราบมติของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ อ.เทพา สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ) ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว นับแต่วันที่อนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

         ผมเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาและร่วมให้ความเห็นชอบเกณฑ์ ว.10 ที่กำหนดขึ้น

         และในที่สุด ก.ค.ศ.ก็ได้มีหนังสือ เรียกว่า ว.10 ปี 54  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นเสนอผลงาน โดยไม่ต้องทำผลงานทางวิชาการที่เป็นรูปแบบ แบบทั่วไปได้ เพราะเหตุแห่งความยากลำบากในการทำงานในพื้นที่  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

 

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว10

หลักเกณฑ์
--------------
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการชำนาญการ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


คู่มือด้านที่ 3
----------------
ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
ด้านที่ 3 ส่วนที่ 2


แบบเสนอขอและแบบรายงาน
--------------------------------------
แบบ ก.ค.ศ. 1/1 (จชต.) แบบเสนอขอครูชำนาญการ
แบบ ก.ค.ศ. 1/2 (จชต.) แบบเสนอขอครูชำนาญการพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ. 1/3 (จชต.) แบบเสนอขอรองผู้อำนวยการชำนาญการ
แบบ ก.ค.ศ. 1/4 (จชต.) แบบเสนอขอรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ. 1/5 (จชต.) แบบเสนอขอผู้อำนวยการชำนาญการ
แบบ ก.ค.ศ. 1/6 (จชต.) แบบเสนอขอผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ. 1/7 (จชต.) แบบเสนอขอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ. 1/8 (จชต.) แบบเสนอขอรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชำนาญการพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ. 1/9 (จชต.) แบบเสนอขอศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
แบบ ก.ค.ศ. 1/10 (จชต.) แบบเสนอขอศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
แบบ ก.ค.ศ. 2 (จชต.)  และ แบบ ก.ค.ศ. 3 (จชต.)

         ขอแสดงความยินดี สำหรับผู้ที่จะทำผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะใน จชต.อีกครั้งหนึ่ง และอวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกคน