แนวข้อสอบ ผอ.ภาค ก ปี2552

อาโก
แนวข้อสอบ ผอ.โรงเเรียน ใหม่ล่าสุด

เฉลยข้อสอบผู้บริหาร ภาค ก ปี 2552 100 ข้อ

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี

2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท

3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี

4. การประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี

5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี

6. การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี

7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน

8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60 วัน

9. Web. สพฐ. ตอบ www.obec.go.th

10. GMFIF ตอบ Government Fical Management Information Sytem
11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ภาคี 4 ฝ่าย

12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล ตอบ ต้นกล้าอาชีพ

จากข้อความ ภายในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ
13. ตอบ หมาจนตรอก

14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก

15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ

16. การศึกษาระดับใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบ อนุบาล

17. การศึกษาภาคบังคับ คือ ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น

18. การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ตอบ ประถม

19. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว

20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการเรียนในระดับอนุบาล ตอบ ประหยัด / คุมค่า

21. ค่า Internet ตอบ งบดำเนินการ

22. ความหมายของวิสัยทัศน์ ตอบ มองอนาคต

23. วินัยเชิงบวก ตอบ 3. ให้ความรักความอบอุ่น

24. ถ้ามีนักเรียนเป็นหวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่งการ

26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน ตอบ การดูแลสุขภาพ

27. ข้อใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน

28. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุครู ตอบ ผอ.โรงเรียน

29. ใครคือผู้นิเทศในโรงเรียน ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ

30. ข้อใดไม่ใช้ 3D ตอบ Demonecy Decency Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization

31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่ ตอบ บริการดี

32. การเลือกหัวหน้างานบุคลากร ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

33. การเลือกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตอบ รู้ภาระงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์

34. การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง

35. ข้าเจ้าตายไป ความรู้ไปดับขงเบ้ง ตอบ KM

36. ??????????????? ? ตอบ Bench Marking

37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา

38. การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่

39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล

40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร 51 ตอบ การพัฒนาตนเอง

41. เอกสารใดของหลักสูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ ตอบ ปพ. 1- 3

42. โครงการ…….เห็นชอบจากใคร ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43. กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย……… วัน ลากิจ…………วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น

44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ทันตามเวลา (ปรับพัสดุ) ตอบ 1. ปรับรวม 8 วัน

45. การปรับกรณีก่อสร้าง ตอบ 3 วัน

46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ตรงตามหลักสูตร

47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้

48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.

49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก

50. เมื่อได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน

51. ข้อใดเป็นรายได้สถานศึกษา ตอบ ขายรูปแบบรายการ

52. ครูได้รับความไม่เป็นธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง) ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.

53. กรณีชู้สาว ตอบ ก. สืบสวนข้อเท็จจริง

54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใครอนุญาต ตอบ ผอ. โรงเรียน

55. ผอ.และรองไปราชการ ตอบ สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน

56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน ตอบ วิทยฐานะ

57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอน ตอบ คละชั้น

58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำสิ่งใดก่อน ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี

59. Education hub ตอบ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย

60. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กพิการต้องดู ตอบ 1. ความพิการ

62. หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ตอบ 2555

63. ผู้นำในยุคการปฏิรูป ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

64. ข้อใดเป็นหลักการในการบริการธรรมมาภิบาล ตอบ การมีส่วนร่วม

65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )

66. การทำงานโดย Team work ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก

67. การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

68. ID. plane ตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล

69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน

70. ค่าพาหนะ ตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท

71. หลักธรรมของการให้บริการ ตอบ สังคหวัตถุ 4

72. ธรรมในการทำงานเป็นทีม ตอบ อิทธิบาท 4

73. SBM ตอบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์

74. เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ตอบ รายงานประจำปี

75. การพิจารณาความดีความชอบดูจาก ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

76. การดูแลนักเรียน ตอบ 4. ครูที่ปรึกษา ………………………. ส่งต่อ

77 งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก….

79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบบรม

80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึงอะไร ตอบ หลักสูตร

81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555

82. รายงานประจำปีรายงานใคร ตอบ โรงเรียน เขต สาธารณชน

83. E-filing ตอบ

84. E – Training ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ

85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2 ล้านขึ้นไป

86. หนังสือถึงพระภิกษุ ตอบ นมัสการ

87. ออกจากราชการ ดดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7 วัน

88. การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ… ตอบ กระบวนการเรียนรู้

89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51 ตอบ ความเป็นสากล

90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย

91 เหรียญจักรพรรดิมาลา ตอบ 25 ปี

92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด ตอบ นโยบายจังหวัด

93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ… ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์

94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง ตอบ หลักสูตรใหม่

95. การสร้างวินัยเชิงบวก ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น….

96. จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ตอบ 2 ก.ย. 52

97. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ

98. ผอ.ด่าครู ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

99. โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร ตอบ พัฒนาครูทุกคน

100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่…. ตอบ เป็นงานวิจัย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมพลคนสอบ ผอ.

คำสำคัญ (Tags)#แนวข้อสอบ ผอ.ใหม่ล่าสุด#ภาก ก

หมายเลขบันทึก: 452788, เขียน: 07 Aug 2011 @ 10:10 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 19:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)