เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2554  ไ้ด้รับเชิญจาก  นายโกวิทย์  สักหวาน ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลตะโหมด  ให้เข้าร่วม"โครงการเรียนรู้และพัฒนาสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ "

      กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม มีทั้งประธานสภาองค์องค์ชุมชนโซนใต้  ซึ่งมี อำเภอ ตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน วปช.(ผู้ที่จบหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันชุมชนทั้งสองรุ่น )อสม.กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆและเยาวชนจากตำบลเขาชัยสน

       โดยมีคุณ โกศล พรหมช่วย สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองพัทลุง  ดำเนินรายการและอาจารย์ กาจ ดิษฐาอภิชัย คอยจับประเด็นและช่วยเติมเต็ม อาจารย์ ไพทูรย์ เผือกสม จากวิทยาลัยภูมิปัญญามหวิทยาลัยทักษิณ มาสรุปรวบยอด 

คุณโกศล พรหมช่าวสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

       ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเด็นของสิทธิตามรัฐนูญมากขึ้น นอกจากได้รู้ถึงสิทธิ์แล้วยังได้รู้ถึงหน้าที่ โดยเฉพาะ"การเมืองภาคพลเมือง" ที่หลายคนกล่าวถึงแต่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินคำนี้

การเมืองภาคพลเมืองหมายถึง  

>.การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน เพื่อลดฐานะครอบงำของรัฐ  รวมทั้งเพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแลชีวิตของตนเอง

" การเมืองภาคพลเมืองในความหมายอย่างกว้างคือ

>.ปฎิกริยาโต้ตอบการใช้อำนาจรัฐ และเป็นกิจกรรมถ่วงดุลอิทธิพลการครอบงำ   ของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชน

"  อาจารย์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "ได้ให้ความหมายของการเมืองภาคพลเมืองว่า

>. " กระบวนการใช้อำนาจโดยตรงของประชาชน  หมู่เหล่าต่างๆ ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งและไม่น้อยไปกว่าการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายตลอดจนตัดสินใจเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงตน" 

     ได้เรียรู้เรื่องการเมืองภาคพลเมือง  ได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของพี่น้องชาวมูเซอ ทำให้ยิ่งนึกถึงหนานเกียรติที่ทำการเมืองภาคพลเมือง เพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนได้ดูแลชีวิตตนเอง

เจ้าภาพ โกวิทย์ สักหวาน ป.องค์กรชุมชนเทศบาล ตะโหมด

อ.กาจ  ดิษฐาอภิชัย บอกว่าเรากำลังถูกครอบงำจากการเมือง

อ.ไพทูรย์ เผือสม สรุปเวที