ตัวอย่างการเขียนบทพูด(scrip)สำหรับพิธีกรงานประชุมวิชาการ..อย่างง่าย..

ตัวอย่างการเขียนบทพูด(scrip)สำหรับพิธีกรงานประชุมวิชาการ

ตัวอย่างการเขียนบทพูด(scrip)สำหรับพิธีกรงานประชุมวิชาการ..อย่างง่าย..

ที่นำมาเสนอนี้เป็นตัวอย่างที่ได้ใช่จริงค่ะ แต่ตอนพูดจริงๆก็มีปรับเองบ้างแล้วแต่สถานการณ์ มีพูดเพิ่มเติมนอกเหนือกจากสคริปนี้บ้าง โดยปกติพิธีกรจะต้องแนะนำตัวเองก่อน แต่ในกรณีนี้ (ยกเว้นค่ะ) อาจมีการแนะนำตัวในหัวข้อแรกเพียงครั้งเดียว หัวข้ออื่นๆก็ไม่ต้องแล้ว เพราะคนฟังส่วนมากจะเป็นกลุ่มเดิม ถึงจะมีการเปลี่ยนตัวพิธีกรในหัวข้ออื่นก็ไม่ต้องแนะนำตัวก็ได้ค่ะ อย่างในการจัดงานครั้งนี้ เราให้ความสำคัญกับวิทยากรมากกว่า เพราะบางหัวข้อมีชัวโมงการนำเสนอน้อย พิธีกรจึงไม่ควรพูดมากจนเกินไป และสิ่งที่จำเป็นต้องพูดคือประวัติวิทยากรแต่ถ้าประวัติวิทยากรยาวมากก็ให้ดึงออกมาเฉพาะที่สำคัญ และตำแหน่งงานในปัจจุบันก็น่าจะเพียงพอค่ะ ลองเอาไปปรับกันดูอีที่นะค่ะ

09.00-10.00  

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2553

โดยหัวข้อแรกในวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง How to manage serious bleeding ?

(ฮาว ทู แมนิจ ซีเรียส บลีดดิ้ง)

ซึ่งท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่องนี้ ท่านสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาโลหิตวิทยา จากแพทยสภา

ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กาญจนา จันทร์สูง ค่ะ  (หยุด)

***

วิทยากร บรรยาย

***

ท่านใดมีข้อคำถามขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการบรรยายนี้ และ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กาญจนา จันทร์สูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

ระหว่างนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน พักรับประทานอาหารว่าง และชมบูทแสดงเวชภัณฑ์ บริเวณลานหน้าห้องประชุม ชั้น 2  และ ชมการประกวดโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดิน หน้าหน่วยเวชนิทัศน์ ชั้น 3 ขอเชิญค่ะ

 


 

10.30-12.00

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปราย  ใน Sympoium  ที่17  เรื่อง Diagnosis and treatment of rheumatic herth disease  (ไดแอ็กโนซีส แอนด์ ทรีทเม้น ออฟ รูมาติก ฮาร์ด ดีเซอส)

ซึ่งในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนัส ปะณะมณฑา เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย ขอเรียนเชิญค่ะ

***

วิทยากร อภิปราย

***

ท่านใดมีข้อคำถามขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการอภิปรายนี้ และ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในการอภิปราย

ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

 


 

12.00-13.30

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปราย  ใน Luncheon Sympoium  ที่5  เรื่อง Link between allergic rhinitis- rhinosinusitis and bronchial asthma practical approach  ( ลิ้งค์ บีทะวีน อัลเลอจิก ไรนิติส-ไรโนไซนูไซติส แอนด์ บรองเชียล แอธม่า แพร็กติคอล แอ็บโพรช )

ซึ่ง Luncheon Sympoium  นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท MSD (เอ็มเอสดี) จำกัด

โดยมีวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมในการอภิปรายในครั้งนี้ 2 ท่านด้วยกัน

ท่านแรก ท่านสำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ท่านได้รับวุฒิบัตรเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

และสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านโรคจมูกและภูมิแพ้ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้น ท่านยังเป็นเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคจมูกไทย ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิด ค่ะ

ท่านที่2 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**  วิทยากรพูดจบ**  แล้วเราพูดปิด

 


 

13.30-15.00

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปราย  ใน Sympoium  ที่18  เรื่อง ผลข้างเคียงของการใช้ยาหยอดตา

โดยมีวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมในการอภิปรายในครั้งนี้ 2 ท่านด้วยกัน

ท่านแรก ท่านสำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2541 และสำเร็จการศึกษา Master of  Health Profession Education จาก Medical Education University of  Illinois, Chicago ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่ ภาควิชชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์หญิง ภาวสุทธิ์ สุภาสัย ค่ะ

ท่านที่2 ท่านสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา จาก........................................................................................................................ ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่ ภาควิชชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์หญิง พรรทิพา ว่องไว ค่ะ

***

วิทยากร อภิปราย

***

ท่านใดมีข้อคำถามขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการอภิปรายนี้ และ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในการอภิปราย

ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

ระหว่างนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน พักรับประทานอาหารว่าง และชมบูทแสดงเวชภัณฑ์ บริเวณลานหน้าห้องประชุม ชั้น 2  และ ชมการประกวดโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดิน หน้าหน่วยเวชนิทัศน์ ชั้น 3 ขอเชิญค่ะ

 


 

13.15-16.45

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยาย  ที่10  เรื่อง Update Lasik   ท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่องนี้ ท่านสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้าน กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่หน่วยกระจกตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โอฬาร  สุวรรณอภิชน ค่ะ

***

วิทยากร บรรยาย

***

ท่านใดมีข้อคำถามขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการบรรยายนี้ และ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โอฬาร  สุวรรณอภิชน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

 


 

09.00-10.00

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2553 ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2553

โดยหัวข้อแรกในวันนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Safety Surgery  (เซฟตี้ เซอเจอรี่)

ซึ่งท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่องนี้ ท่านสำเร็จการศึกษาทางด้าน แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2513  และได้รับอนุบัตรด้านกุมารศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา พุทธศักราช 2542

ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์  สุขชาติ  อารีมิตร ค่ะ  (หยุด)

***

วิทยากร บรรยาย

***

ท่านใดมีข้อคำถามขอเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์  สุขชาติ  อารีมิตร ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

ระหว่างนี้ขอเชิญทุกท่าน พักรับประทานอาหารว่าง และชมบูทแสดงเวชภัณฑ์ บริเวณลานหน้าห้องประชุม ชั้น 2  และ ชมการประกวดโปสเตอร์งานวิจัย บริเวณทางเดิน หน้าหน่วยเวชนิทัศน์ ชั้น 3 ขอเชิญค่ะ

 


 

10.30-12.00

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปราย  ใน Sympoium  ที่21  เรื่อง Product liability and patient safety

(โพรดัก ไลอะบิลิตี้ แอนด์ เพเชียล เซพตี้)

ซึ่งการอภิปรายในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์ ชัช สุมนานนท์  เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย  ซึ่ง ท่านสำเร็จการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2540 และท่านได้รับวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จาก           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2545 ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเรียนเชิญค่ะ

***

วิทยากร อภิปราย

***

ท่านใดมีข้อคำถามขอเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ แลขอขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจในการเข้าฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะ

 

 


 

10.30-12.00

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปราย  ใน Sympoium  ที่21  เรื่อง Product liability and patient safety

(โพรดัก ไลอะบิลิตี้ แอนด์ เพเชียล เซพตี้)

ซึ่งการอภิปรายในหัวข้อนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร 3 ท่าน ด้วยกัน

ท่านแรก ท่านสำเร็จการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม     พันโท นายแพทย์ อเนก  ยมจินดา ค่ะ

ท่านที่2 ท่านสำเร็จการศึกษาทาง.................................................................................................... 

จาก....................................................................พุทธศักราช................และ...................................

..........................................................จาก.......................................................................................

พุทธศักราช..........................................ปัจจุบันท่าน.......................................................................

......................................................................................................................................................

ท่านที่3 ท่านสำเร็จการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2540 และท่านได้รับวุฒิบัตรเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2545 ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ นายแพทย์ ชัช  สุมนานนท์... ซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย  ขอเรียนเชิญค่ะ        

** วิทยากร อภิปราย**                                                                                                             ท่านใดมีข้อคำถามขอเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ วิทยากรทั้ 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ แลขอขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจในการเข้าฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะ

 


 

12.00-13.30

สวัสดีค่ะ  

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปราย  ใน Luncheon Sympoium  ที่8  เรื่อง Efficacy and safety profile cholinesterase inhibitors in dementia (เอฟฟิเคซี่ แอนด์ เซฟตี้ โพรไฟล์ โคไลเนสเตอร์เรส อินฮิบิเตอร์ อิน ดีเมนเทียร์)

ซึ่ง Luncheon Sympoium  นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โนวาติส ประเทศไทย จำกัด

ท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติมาบรรยาย ในเรื่องนี้ ท่านสำเร็จการศึกษา ทางด้านเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2517 และ สำเร็จการศึกษาในระดับ......................................

....................................................................................................................................................... ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิบัติงานที่ภาควิชา เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ด๊อกเตอร์ จินตนา  สัตยาศัย ขอเรียนเชิญค่ะ

** วิทยากร บรรยาย**

ท่านใดมีข้อคำถามขอเชิญได้เลยค่ะ...สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ด๊อกเตอร์ จินตนา  สัตยาศัย  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ…                  และขอขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจในการเข้าฟังบรรยายนี้ ขอขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Academic administration_MED

คำสำคัญ (Tags)#งานวิชาการ#พิธีกร#บทพูด#scrip#บทพูดสำหรับพิธีกรงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 451538, เขียน: 29 Jul 2011 @ 21:55 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 16, อ่าน: คลิก


ความเห็น (16)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ... มีคนเขียนบันทึกในศาสตร์ด้านนี้น้อยครับ ;)...

ขวัญ
IP: xxx.77.212.242
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ

ธรรมทายาท
IP: xxx.202.40.245
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการกล่าวคำขอบคุณวิทยากร ที่ฟังแล้วตื่นเต้น สักหน่อยครับ

จีจ้า
IP: xxx.28.182.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ขออนุญาตินำไปใช้เลยนะคะ

พ.ท.หญิงอรทัย
IP: xxx.67.98.200
เขียนเมื่อ 


ขอบคุณมากๆค่ะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ

ตริษา แซ่จึง
IP: xxx.28.118.120
เขียนเมื่อ 

ในกรณีที่มีข้อความภาษาต่างประเทศ ซึ่งหลายๆครั้งเป็นศัพท์เฉพาะ ในบทพูดของเราเราสามารถเขียนภาษาไทยกำกับได้เลยค่ะ แล้วฝึกพูดบ่อยๆให้สำเนียงลื่นไหล หรือถ้าออกเสียงยากมากๆก็ให้อ่านช้าๆนะค่ะ

ตริษา แซ่จึง
IP: xxx.28.118.120
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมเรื่องกล่าวขอบคุณวิทยากรนะค่ะ หากต้องการความตื่นเต้น ดึงดูผู้ฟัง ข้อความอาจใช้เป็นข้อความธรรมดาทั่วๆไปค่ะ แต่ให้เเพิ่มน้ำเสียงสูงต่ำเข้าไปค่ะ

ปิยดา
IP: xxx.171.42.205
เขียนเมื่อ 

อยากได้คำกล่าวเชิญประธานมอบของที่ระลึกให้วิทยากรหลังจากการบรรยายจบ


มดตะนอย
IP: xxx.164.100.136
เขียนเมื่อ 

อยากได้  scrip  กล่าวปิดงานการประชุมน่ะค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ

Krunood
IP: xxx.78.144.132
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านที่ให้ต.ย.สำหรับการพิธีกร อย่างง่าย..เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะกำลังได้รับการเป็นพิธีกรอย่างเป็นทางการในการอบรม จนท.การเงินของ ร.ร.ในสังกัดจำนวน 58 ร.ร.แต่ไม่ทราบว่าจะมากันมากกว่านั้นหรือเปล่า งานนี้เป็นงานแรกด้วยค่ะ เริ่ม 15 ส.ค.56 นี้ค่ะ จึงขออนุญาตนำสคริบนี้ไปปรับใช้นะคะ..แต่ก็อยากได้สคริปกล่าวปิดการประชุมด้วยค่ะ

กุลนิษฐ์
IP: xxx.230.118.147
เขียนเมื่อ 

สคิบเชิญกล่าวรายงาน เชิญประธานเปิดงาน กล่าวเชิญวิทยากรและ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมคะ ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากร4/9/56คะ

ความถูกต้อง
IP: xxx.77.136.177
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณค่ะ

Noowan
IP: xxx.183.229.242
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เยอะเลยคร้า ขอบคุณคร้า

วี๊ดวิ๊ววว
IP: xxx.158.165.129
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

ronnachai s.
IP: xxx.68.6.80
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากครับ

นัท
IP: xxx.157.31.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ เป็นประดยชน์มากครับ