โครงการส่งเสริมจิตอาสา พัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเอง

อ.ต๋อย
การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเป็นสิ่งที่ดี การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานจึงเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งถ้าได้เรียนรู้ผ่านโครงงานความดีด้วย ย่อมเป็นเรื่องที่ดีเลิศ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ส่งเสริมจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเอง ผ่านการทำโครงงานความดี ครั้งที่ ๑” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สนใจทำโครงงานคุณธรรม จริยธรรม หรือ “โครงงานความดี” เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง และรู้เท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตรงตามปณิธานและความมุ่งมั่นของสำนักศึกษาทั่วไป

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ระยะที่ ๑ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำโครงงานความดี หรือโครงงานคุณธรรม โดยกราบนมัสการนิมนต์พระอาจารย์มหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ประธานโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ มาเป็นพระวิทยากรบรรยายในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับโครงงานความดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับนิสิตกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนิสิตที่กำลังเรียนรายวิชา ๐๐๒๓๐๑๙ มนุษย์กับการเรียนรู้ และนิสิตอื่นๆ ที่สนใจ จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเค้าร่างโครงงานความดีในช่วงบ่าย โดยจัดแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๒๐ คน

ระยะที่ ๒ จะมอบหมายให้นิสิตแต่ละกลุ่ม จัดทำเค้าโครงงานความดีของกลุ่มตน ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนอนุมัติให้ดำเนินโครงงานในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงงานความดี ซึ่งก็คือทีมผู้สอนรายวิชามนุษย์กับการเรียนรู้

ระยะที่ ๓ นิสิตแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินโครงงานความดีของตน หน้าชั้นเรียนในช่วงปลายเดือนกันยายน 2554 และนำส่งผลงานในรูปวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน ๗ นาที ผลงานที่โดดเด่นจะถูกคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีในรูปของโครงงานกว่า 100 โครงงานนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ชุมชน และฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมคุณลักษณะด้านผู้นำให้เกิดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมแห่งความดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการทำโครงงานกว่า 100 โครงงานครั้งนี้ จงเป็นเหตุปัจจัย อำนวยผลให้พวกเขาทั้งหลายนั้น จงเป็นผู้มีสติ มีปัญญา รู้จักธรรมดาของชีวิต รู้จักตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะช่วยพาพวกเขาสู่การดำเนินที่มีความสุข ต่อไป...สาธุ

อ.ต๋อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ผ่านโครงงานความดี (Moral Project-based Learning)

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#โครงการจิตอาสา#โครงงานความดี

หมายเลขบันทึก: 451142, เขียน: 27 Jul 2011 @ 20:06 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ครับ ที่นครปฐม มี นครปฐม Model ครับ

เขียนเมื่อ 

ที่เชียงยืนกำลังเกิด1 ห้องเรียน1 คุณธรรม

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมเยียนครับ
กิจกรรมต่างๆ นี้ช่วยให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงอย่างน่ายกย่อง  หากสามารถทำฐานข้อมูลโดยรวม สะท้อนภาพการทำงานจากระยะต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้ จะเป็นการดีมาก และยังสามารถนำเอกสารชุดดังกล่าว  ใช้เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ให้กับรุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี-

ชื่นชม ครับ