เพิ่มพลังการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย MQ (Moral Quotient)

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.) Dhamma Training Experts Center (DTEC) http://de-center.com/

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร : เพิ่มพลังภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยคุณธรรม เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 

วันที่ 1

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

08.00-09.00

ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก

เจ้าหน้าที่

09.00-09.30

กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ

อ.แพรภัทร

09.30-10.30

ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่

อ.ญาณภัทร

10.30-12.00

บรรยายเรื่อง: การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย MQ

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน

วิทยากร

14.30-16.30

บรรยายเรื่อง: การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence หรือ Charisma  Leadership)

วิทยากร

16.30-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.00

บรรยายเรื่อง: เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามรอยพระยุคลบาท

วิทยากร

21.00

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

วันที่ 2

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

05.00-05.30

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.30-06.30

กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

วิทยากร

09.00-12.00

บรรยายเรื่อง: การสร้างแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation : IM) 

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-16.00

บรรยายเรื่อง: การกระตุ้นทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation : IS)

วิทยากร

16.00-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.00

บรรยายเรื่อง: ครองตน  ครองคน  ครองงาน

วิทยากร

21.00

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

 

 วันที่ 3

 

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

05.00-05.30

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.30-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

วิทยากร

09.00-12.00

บรรยายเรื่อง: การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized  Consideration : IC)

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

บรรยายเรื่อง: คนสำราญ  งานสำเร็จ (เก่ง ดี มีความสุข)

วิทยากร

15.00

พิธีปิดโครงการ

-      แสดงความรู้สึก

-      มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

-      พิธีขอขมา

-      ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี

พระวิทยากรวิทยากร

และเจ้าหน้าที่

 

16.00

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะทำงาน

       

 

หมายเหตุ

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

1. พระอาจารย์สุชาติ  ติกฺขวีโร            วัดป่าเจริญราช

2.พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ          วัดทองนพคุณ

3.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว            ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.)

5. ทีมวิทยากร                                      ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.)

 

           

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรสัมมนาความเห็น (0)