การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ

Nongnaphat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงในวงวิชาการได้เพิ่มขึ้น การที่ผลงานวิจัยจะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มี peer review หรือระดับนานาชาติได้นั้น ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและตรงกับจุดประสงค์หรือ Theme ของวารสารนั้นๆ การเขียนบทความวิจัยต้องมีความเป็นวิชาการ ถูกต้อง และนำเสนอข้อมูลที่ดี ทันสมัยและเป็นประโยชน์ การเขียนบทความวิจัยที่ดีนั้น ผู้วิจัยต้องสังเคราะห์ผลงานวิจัย มิใช่การย่อผลงานวิจัยเหลือ 7-10 หน้า และต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านเพื่อช่วยตรวจสอบภาษาและเนื้อหาความเหมาะสมของการนำเสนอด้วย และผู้วิจัยควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะตีพิมพ์ในวารสารใด ศึกษาข้อมูลหรือแนวทางการเขียนบทความของวารสารนั้นให้เข้าใจ และเขียนร่างบทความวิจัยตามประเด็นที่วารสารกำหนดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเขียนจดหมายนำที่แสดงให้เห็นว่าผลงานวิจัยของเรามีคุณค่่าและมีประโยชน์ ควรนำไปตีพิมพ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ เพราะส่วนใหญ่จะย่อให้เหลือ 10 หน้า แต่หัวข้อก็ยังครอบคลุมทั้งหมด