บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ศรุตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการตามของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่ผลิตขึ้นตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมกาตามขั้นตอนของโพลยาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบแบบ t - test

กกกกกกกกผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

              1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.84/84.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80

              2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กเรียนคณิตไม่เข้าใจเพราะอะไร...by ครูบุษ

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่องานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 450820, เขียน: 25 Jul 2011 @ 14:01 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

แม่พิมพ์ของชาติ
IP: xxx.180.222.13
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่น่่าสนใจมากค่ะ เพราะสามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ ได้

ครูคณิตรุ่นใหม่
IP: xxx.180.222.13
เขียนเมื่อ 

เป็นรูปแบบงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น่่าสนใจมากครับเพราะสามารถนำไปใช้ได้จริงๆๆ

ครูคณิต
IP: xxx.207.250.117
เขียนเมื่อ 

กำลังจัดทำงานแบบนี้อยู่ ช่วยให้คำปรึกษาได้ไหมค่ะ