Business Intelligence (ความฉลาดทางธุรกิจ) เกิดขึ้นมาจากศาสตร์ความรู้ด้านต่างๆ หลายด้านผสมกัน เพราะโลกยุคใหม่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และเป็นความรู้แบบสหวิทยาการ ที่ผู้บริหารต้องมีความรู้หลายๆด้าน ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาด และคู่แข่งทางธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในโลกของความเป็นจริง มีปัจจัย (ตัวแปร) ที่มีผลต่อธุรกิจมากมาย จึงควรต้องใช้เทคนิคขั้นสูง เพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Business Intelligence ได้แก่
 • บริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การเงิน การตลาด
 • เศรษฐศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณิตศาสตร์
 • สถิติ
และเทคนิคต่างๆ ที่มักใช้ในการวิเคราะห์ของ BI ผมขอแบ่งเป็น 2 เทคนิคใหญ่ๆ คือ
 1. Nemerical Method / Operations Research (การวิเคราะห์และคำนวณด้วยคณิตศาสตร์)
 2. Data Mining (การหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ของข้อมูล)
Numerical Method / Operations Research
เป็นวิธีการแปลงโจทย์ หรือสถานการณ์จริง ให้อยู่ในรูปกฎและความสัมพันธ์แบบสมการคณิตศาสตร์ และแก้สมการหาคำตอบ ซึ่งรวมไปถึงวิธีการ Trial & Error ด้วย เพราะบางรูปแบบ ไม่สามารถแก้สมการด้วยวิธีปกติได้ อนึ่ง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้ อาจไม่ต้องการข้อมูลจำนวนมากก็ได้ เพราะเน้นที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมากกว่า
Data Mining
เป็นการหาความสัมพันธ์ หรือสร้างกฎของความสัมพันธ์จากข้อมูลปริมาณมาก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของการสร้างกฎของความสัมพันธ์มากขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคของการคำนวณสถิติ หรือ แบบสถิติผสมกับวิธีของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น AI (Artificial Intelligence) ช่วยในการสร้างกฎ หากมีตัวแปรจำนวนมาก หรือมีตัวแปรที่ไม่สามารถวัดเป็นปริมาณได้ พวกนี้ทางสถิติจะคำนวณลำบาก หรือไม่ได้เลย แต่ AI สามารถหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกรูปแบบได้ ไม่ว่าจะวัดเป็นตัวเลขได้หรือไม่ (ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมาก)
ตัวอย่างเทคนิคของ Data Mining ที่นิยมใช้แก้ปัญหา และสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ยกตัวอย่างเช่น
 • Association Rules
 • Bayesian
 • Clustering
 • Cross Table
 • Decision Tree
 • Deviation Detection
 • Drill-down Analysis
 • Hotspot Analysis
 • Link Analysis
 • Neural Network
 • Predictive Modeling
 • Profiling
 • Self Organizing Maps
 • Web Mining