วันนี้วันที่ 17  สิงหาคม 2549 มข. จัดงานวันวิทย์ฯ เช่นกันที่คณะเทคโนโลยี ก็จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เช่นกัน ขอเชิญชวนบุคลากรและโรงเรียนต่าง ๆ เข้าชมนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงกิจกรรมวิชาการ เช่น ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี (มารู้จักหินชนิดต่าง ๆ กัน) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (มารู้จักการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (มารู้จักไวท์ต่าง ๆ)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (การบริหารจัดการขบวนการต่าง ๆ ) และความรู้อื่น ๆ อีกมากมาย  พบกันที่เทคโน นะคะ