โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมายของ''โทรทัศน์การศึกษา"

"โทรทัศน์"หมายความว่า"การเห็นในระยะไกล"หมายถึง การส่งภาพและเสียงจากสถานีส่งไปยังผู้รับซึ่งเป็นมวลชนในที่ต่างๆเพื่อสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ให้ชมพร้อมๆกันเมื่อีการนำโทรทัศน์มาใช้ในวงการศึกษาจึงเรียกว่า"โทรทัศน์การศึกษา"สำหรับคำว่า"โทรทัศน์การสอน"หมายถึงการใช้โทรทัศน์เป็นสือเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

ระบบการแพร่สัญญาณของโทรทัศน์

1.การแพร่สัญญาณในระบบวงจรเปิด ระบบนี้ส่งภาพและเสียงออกไปยังเครื่องรับตามสถานีต่างๆได้ตามแรงรัศมีซึ่งแยกออกเป็น2ระบบย่อยคือ

1.1ระบบ VHF (Very High Frequency)ส่งคลื่นออกอากาศทางโทรทัศน์12ฃ่องใช้เพื่อความบันเทิงและการค้า

1.2ระบบ UHF (Ultra High Frequency)ส่งคลื่นออกอากาศทางโทรทัศน์70ช่องใช้เพื่อการค้าและสถานีที่ส่งตามสายเคเบิล

2.การแพร่สัญญาณในระบบวงจรปิด เป็นการแพร่ภาพและเสียงในบริเวรจำกัดกว่าในระบบแรกเนื่องจากแพร่ภาพไปตามสายแทนการออกอากาศ

ประเภทของรายการโทรทัศน์

1.รายการโทรทัศนน์เพื่อการค้าเป็นรายการเพื่อความบันเทิงและธุรกจโฆษณา

2.รายการโทรทัศน์การศึกษาเป็นรายการเพื่อความรู้ทั่วไปในด้านต่างๆ

3.รายการโทรทัศน์การสอนเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อหลักสูตรทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนเพื่อเสนอบทเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดเฉพะ

วัสดุบันทึกที่ใช้กับโทรทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์ หรือวีดีโอ แบ่งเนวัสดุคือ แถบวีดิทัศน์ และอุปกรณ์เครื่องเล่นวีดิทัศน์ แถบวีดิทัศน์ สามารถเลือกดูภาพตามที่ต้องการได้โดยการบังคับแถบเทปให้เลื่อนเดินหน้า ถอยหลัง ดูภาพช้าหรือหยุดดูเฉพะภาพก็ได้ แต่ภาพที่หยุดดูจะไม่คมชัดเท่าที่ควร

แผ่นวีดิทัศน์

แผ่นวีดิทัศน์หรือแผ่นบันทึกภาพหรือแผ่นภาพสามารถบันทึกภาพและเสียงจากฟิล์มภาพยนตร์หรือแถบวีดิมทัศน์ใด้โดยการบันทึกมาจากแหล่งผู้ผลิต แผ่นวีดิทัศน์มีชื่อเรียกใหม่ว่า "laser disc"รวมเรียกว่า"laser videodisc"

ซีดีและดีวีดี

ถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปแบบของซีดี-รอม ถ้าเป็นแผ่นที่ผู้ใช้บันทึกข้อมุลลงแผ่นเรียกว่า "แผ่นซีดี-อาร์" แผ่นซีดีที่ใช้ในวงการบันเทิงโดยการเล่นกับดทรทัศน์มีอยุ่ 2 รูปแบบ คือ แผ่นซีดีที่บันทึกภาพยนตร์เรียกว่า "วีดีดอซีดี" และ "ซีดีไอ" ใช้เล่นกับโทรทัศน์เช่นกัน

ดีวีดีเป็นวัสดุบันทึกในลักษณะเดียวกับซีดี สามารถเล่นใด้ตั้งแต่ 4-8 ชั่วโมงแล้วแต่ความจุของแผ่น

ขัอดีและข้อจำกัดในการใช้โทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอน

ข้อดี

1.สามารถใช้โทรทัศน์ในสภาพการณ์ที่ผู้เรียนมีจำนวนมากและผู้สอนมีจำนวนจำกัด

2.เป็นสื่อการสอนที่สามารถนำสื่อหลายอย่างมาใช้รวมกันได้โดยสะดวกในรูปแบบของสื่อประสม

3.เป็นสื่อที่ช่วยเพิมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนได้โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้สอนทางโทรทัศน์ได้

4.สามารถสาธิตได้อย่างชัดเจน

5.ช่วยปรับปรุงเทคนิคการสอนของครูประจำและครูฝึกสอน

ข้อจำกัด

1.การใช้โทรทัศน์เป็นการสื่อสารทางเดียวผู้เรียนและผู้สอนไม่สามารถพูดจาโต้ตอบได้

2.ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนจากสื่ออื่นๆเพิ่มเติมการใช้สื่อโทรทัศน์

3.อาดเกิดอุปสรรคในด้านการสื่อสารเช่นกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

4.การผลิตรายการอาจไม่ดีพอ

5.จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดชื้ออุปกรณ์ที่สามารถถ่ายทำและใช้เทคนิกวิธีการในการผลิตรายการที่มีคุณภาพ

ระบบการส่งโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอน

1.การส่งรายการโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอน เป็นรายการที่ให้ความบันเทิงหรือให้ความรู้ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไปและในขณะเดียวกันสามารถดัดแปลงให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการสอนของครูในห้องเรียนได้

2.การส่งรายการทางสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

เรียกได้ว่าเป็นรายการเพื่อปรุงแต่งและเสริมเพิ่มคุณค่าการศึกษาซึ่งมีบทบาทเพื่อ

2.1ช่วยอธิบายเพิ่มเติมประกอบรายวิชาที่ยากแก่การสอนของครู

2.2ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการสอนในห้องเรียนในวิชาที่มีสื่อและทรัพยากรจำกัด

2.3เสริมแรงกระตุ้นของเนื้อหาวิชา

3.การส่งโทรทัศน์วงจรปิด

โทรทัศน์วงจรปิด หมายถึง ระบบการส่งโทรทัศน์ที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันด้วยสายแทนการออกอากาศตามธรรมดาของสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบคือ

3.1การใช้กล้องโทรทัศน์กล้องเดียวถ่ายทอดการสอน

3.2การใช้กล้องโทรทัศน์กล้องเดียวถ่ายทอดการสอนหรือเหตุการณ์ในที่นั้นส่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์หลายเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในห้องเดียวกันหลือในห้องอื่นๆแต่อยู่ภายในอาคารเดียวกัน

3.3การใช้กล้องโทรทัศน์หลายกล้องและเครื่องวีดิทัศน์เพื่อแพร่ภาพแก่ผู้เรียนทีอยู่ในตึกต่างๆ

4.การส่งโทรทัศน์ทางสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวี

ระบบการส่งโทรทัศน์ทางสายเคเบิลเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ 2493 ในเมืองแลนส์ฟอร์ด รัฐ เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาทำให้เงาภูเขาปกคลุมเมืองเป็นอุปสรรคต่อการรับสัญญาณด้วยความคิดต้งเสาอากาศขนาดใหญ่โดยการต่อสายเคเบิลไปยังสถานที่ต่างๆในชุมชนจึงเรียกขบวนการนี้ว่า โทรทัศน์เพื่อชุมชน ใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อความบันเทิง

5.การส่งโทรทัศน์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

เป้นการส่งระบบเดียวที่ใช้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า Instruction Television Fixed Service (ITFS)ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาในสถาบันต่างๆโดยเฉพาะและเป็นที่รู้จักกันไม่แพร่หลายมากนัก การส่งระบบนี้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยใช้คลื่นไมโครเวฟความถี่2500-2690 เมกะเฮิรตซ์โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายไปยังห้องเรียนต่างๆเหมือนกับระบบการส่งโทรทัศน์ทางสายเคเบิล แต่มีข้อจำกัดคือคลื่นความถี่สัญญาณไมโครเวฟเดินทรางไปในแนวเส้นตรงโดยไม่สามารถไปตามความโค้งของโลกและไม่สามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวาง

6.การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

มาจากแนวคิดในเรื่องของสมรรถนะของเทคโนโลยีที่สามารถให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชาติในที่ต่างๆคนสามารถติดต่อส่งข่าวสารถึงกันใด้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงได้นำมาใช้ในวงการศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรุ้ระหว่างผู้เรียนที่อยุ่ต่างทวีป สำหรับดาวเทียมที่ส่งไปเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะดวงแรกได้แก่ดาวเทียมชื่อ เอทีเอส-6 ในปี พ.ศ.2517

การใช้โทรทัศน์การสอน

1.เตียมตัวผุ้สอนมี 3 กรณีคือ

1.1ในกรณีที่ผู้สอนจะเสนอการสอนสดทางโทรทัศน์วงจรเปิดหรือวงจรปิดผู้สอนต้องเตรียมเนื้อหาและสื่อมีการใช้ภาษาถูกต้อง

1.2หากเป็นการนำรายการโทรทัศน์มาใช้สอนควรตรวจตารางออกอากาศของรายการโทรทัศน์ อธิบายส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจและตรวจดูการปฏิบัติงานของผู้เรียน

1.3ในกรณีเป็นการนำรายการที่บันทึกไว้มาใช้สอน ผู้สอนต้องดูรายการนั้นก่อนว่ามีส่วนสำคัญและน่าสนใจอยู่ตรงจุดใดเพื่อสามารถแนะนำผุ้เรียนก่อนการเรียนได้

2.เตียมสถานที่และสภาพแวดล้อม

2.1จัดห้องให้มีแสงสว่างเพียงพอ

2.2ไม่ควรตั้งเครื่องรับใกล้หน้าต่าง

2.3ขนาดของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เรียน

2.4ความกว้างของการจัดแถวที่นั่งชนไม่เกิน 45 องศา

2.5ควรจัดเก้าอี้นั่งใกล้กันไม่ควรนั่งใกล้กว่า 7 ฟุต

3.เตรียมชั้นเรียน

4.การสอน

5.การติดตามผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hatsaphu id.031ความเห็น (0)