พัสดุมน. สหเวช 2 ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยคนเพื่อแลกเปลี่ยน ปัญหา ข้อคิดเห็น ร่วมกัน ร่วมช่วยคิดและแก้ปัญหา