หลักการเรียนการสอนผ่านเวป

การเรียนการสอนผ่านเวป

                         

               การเรียนการสอนผ่านเว็บ (WEB – BASED - INSTRUCTION)
                การเรียนการสอนผ่านเว็บ  หรือ Web-Based Instruction เป็นรูปแบบหนึ่งของการประยุกต์ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นความพยายามในการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต มาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                

โครงสร้างของเว็บ  สามารถแบ่งออกเป็น  4 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้


                                1.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบเรียงลำดับ  (Sequential Structure) เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล


                                2.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบลำดับขั้น  (Hierarchical Structure) เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของข้อมูล ลักษณะเด่นของเว็บประเภทนี้คือ การมีจุดเริ่มต้นที่จุดร่วมจุดเดียว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหา ในลักษณะเป็นลำดับจากบนลงล่าง


                               3.  เว็บที่โครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure)                  เหมาะแก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ เหมาะแก่การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันของเนื้อหา แต่จะปรับปรุงแก้ไขยากเมื่อต้องเพิ่มเนื้อหาในภายหลัง
               
                                4.  เว็บที่มีโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Structure)            โครงสร้างนี้มีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันได้หมด โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ไม่แน่นอนตายตัว และสามารถเชื่อมโยงออกสู่เนื้อหาจากเว็บภายนอกได้


                ประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.        การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบรายวิชาเดียว (Stack Alone Courses)
2.        การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses)                   มีการพบปะระหว่างครูกับนักเรียน
3.        การเรียนการสอนผ่านเว็บแบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources)


                ข้อคำนึงถึงในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
1.        ความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่าย
2.        ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3.        ความพร้อมของผู้เรียน
4.        ความพร้อมของผู้สอน
5.        เนื้อหาบทเรียน


                ข้อดีของการเรียนการสอนผ่านเว็บ
1.        เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล
2.        ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน
3.        ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน
4.        ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลาและระยะทาง
5.        ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ มีความกล้าขึ้น เนื่องจากไม่ต้องแสดงต่อหน้าผู้สอน


               ข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บ
1.        ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
2.        ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
3.        ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
4.        ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NoomKungJaความเห็น (0)