สมาชิก NUKM blog หลายคน อาจจะกำลังสงสัยว่า ท่านอาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) หายหน้าไปไหน ทำไมไม่มาเขียน blog เช่นเคย ผมพอจะทราบ จึงขอส่งข่าว ว่าท่านได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มน. จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมการเสนอแนวความคิดในการพัฒนาคณะ กับคณะกรรมการสรรหาและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ก.ย.48 ผลออกมาแล้วว่า ท่านได้รับเลือกให้เป็นคณบดีคนต่อไป เริ่มวันที่ 1 ต.ค.48 นี้

         นอกจากท่านอาจารย์มาลินีแล้ว สมาชิก KM รุ่นสึนามิ ที่บ้านผู้หว่านอีกท่านหนึ่ง คือ ท่าน ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท์ ก็ได้รับเลือกให้เป็นคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์คนต่อไปด้วยเช่นกัน

         จึงขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองท่าน พร้อม ๆ กับขอแสดงความยินดีกับว่าที่คณบดีใหม่ ท่านอื่น ๆ ด้วยอีกรวมทั้งหมด 8 ท่านเลยครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร