ผมขอเปิดบล็อก  ด้วยการแจ้งข่าวว่าเมื่อวาน (25 ก.ย. 48) คณะศึกษาศาสตร์มีการสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตรใหม่  ซึ่งเป็นปริญญาเอก  หลักสูตรที่ 5  ของคณะ  คือ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  ซึ่งมี 4 แขนงวิชา  ได้แก่  การสอนวิชาเฉพาะ  การพัฒนานโยบายและภาวะผู้นำทางการศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการศึกษาเปรียบเทียบ  โดยมีนิสิตรุ่นแรก  หลักสูตรแบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) จำนวน 9 คน   ประกอบด้วย  อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 คน  อาจารย์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน  ภาคเอกชน 2 คน  และอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ 1 คน  เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2548  และยังมีอาจารย์ชาวเวียดนามที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่จะสมัครศึกษาต่ออีก 2-3 คน
            ผมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่อยู่ในแวดวงการศึกษา  ทุกสาขาอาชีพ  สำหรับหลักสูตรแบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์) ที่จะเปิดรับภาคเรียนที่ 1/2549 นะครับ