อ่านคิดวิเคราะห์จากนิทานจานเดียว

manich
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิทานจานเดียว

 

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดำรงชีวิตอยู่รวมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอ่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งธอร์นไดค์ (Thorndike)  นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ได้กล่าวว่า การอ่าน คือ ความคิดที่สามารถเข้าใจ     เรื่องราวที่อ่านได้ดี ย่อมนำไปสู่ความคิดที่ดี เพราะผู้อ่านจะได้ทราบถึงแนวคิดต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่าน เกิดความรู้จากเรื่องที่อ่าน แล้วนำมาจัดแยกแยะ ตีความหมาย ก่อนที่จะเกิดความคิดของตนเอง  ความรู้ด้วยการอ่านดังที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองสรุปจากข้อมูลว่าคนไทยมีสถิติการอ่านน้อยมากเพราะ  ขาดปัจจัยส่งเสริมหลายด้านหากเทียบกับต่างประเทศจะเห็นว่าคนไทยนั้นอ่านแค่เพียง 5 เล่ม  ต่อคนต่อปี ในขณะที่สิงคโปร์ อ่าน 17 เล่ม  ต่อคนต่อปี และสหรัฐอเมริกาอ่าน 50 เล่ม ต่อคนต่อปี  จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจสถิติการอ่านของคนไทยในปี พ.ศ. 2544  ด้านการใช้เวลาในการอ่านหนังสือ พบตัวเลขที่น่าตกใจ คือ  คนไทยอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ใช้เวลาอ่านหนังสือ 2.99 นาทีต่อวัน และคนไทยวัย 10-14 ปี อ่านหนังสือน้อยที่สุดใช้เวลาเพียง 1.28-4.43 นาทีต่อวัน จำนวนนี้รวมคนไทยทั้งที่อยู่ในเมือง นอกเมือง และทุกเพศ ทุกวัยการจะสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จนสามารถที่จะสรุปเรื่อง  วิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสอนอ่านทำให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ ในการสอนให้นักเรียนอ่านเพียงเพื่อความเข้าใจอย่างเดียวเป็นการไม่เพียงพอ จะต้องอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดหาเหตุผล วิเคราะห์ วินิจฉัยในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องในยุคของข้อมูลสารสนเทศแต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารมากมาย  ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญ  ถ้าอ่านข้อมูลแล้วคิดวิเคราะห์ไม่เป็น  อาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากผิดพลาด บุคคลจึงต้องรู้จักวิเคราะห์ รู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นความจริงออกมาจากส่วนที่เป็นเท็จ เพื่อจะได้ใช้การตัดสินใจอย่างฉลาด  ดังนั้นการคิดวิเคราะห์จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนอ่านร้อยแก้วได้ถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว

2.2 นักเรียนสามารถสรุปใจความของเรื่องได้

2.3 นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่ตนอ่านได้

2.4 นักเรียนมีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน

3.เป้าหมาย

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน

4.วิธีดำเนินงาน

    1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยคละความสามารถ เก่ง อ่อน ปานกลาง และเลือก โดยเลือกประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม ตามกระบวนการกลุ่มทางประชาธิปไตย  

    2.ครูพานักเรียนไปห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอ่านนิทานตามที่ตัวเองสนใจ

    3.ครูให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกนิทานที่เห็นว่าดีที่สุดนำเสนอหน้าชั้นเรียน

     4.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อเรื่อง เช่น ทำไม่จึงเป็นเช่นนี้ เพราะอะไร นักเรียนคิดอย่างไร โดยใช้คำถามเชิงวิเคราะห์

ชั่วโมงที่ 2

     5.ครูแจกนิทานจานเดียวให้นักเรียน อ่านโดยให้นักเรียนจับคู่กันผลัดกันอ่าน

     6.ตอบคำถามจากนิทานที่อ่านลงในใบคำตอบ

     7.ให้นักเรียนหานิทาน หรือแต่งขึ้นเองก็ได้มาคนละ 1 เรื่อง

ชั่วโมงที่ 3

     8.ให้นักเรียนนำนิทานที่หามาติดในใส่ในจานกระดาษ เป็นนิทาน จานเดียว ตกแต่งจานให้สวยงาม

     9.ผลัดกันอ่านนิทานจานเดียว

 ชั่วโมงที่ 4

      10. ทำแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์

 

  5.ผลที่ได้รับ

       1.นักเรียนอ่านร้อยแก้วได้คล่องแคล่วขึ้น

       2.นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านได้

       3.นักเรียนวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่านได้

       4.นักเรียนมีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน

6.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

        1.แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด,หนังสือนิทาน)

        2.นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

        3.ครูได้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 

ภาพกิจกรรม

        1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยคละความสามารถ เก่ง อ่อน ปานกลาง และเลือก โดยเลือกประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม ตามกระบวนการกลุ่มทางประชาธิปไตย  

2.ครูพานักเรียนไปห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอ่านนิทานตามที่ตัวเองสนใจ

  

  

       

 

 

3.ครูให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกนิทานที่เห็นว่าดีที่สุดนำเสนอหน้าชั้นเรียน  

                                                   

       

  

 

4.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อเรื่อง เช่น ทำไม่จึงเป็นเช่นนี้ เพราะอะไร นักเรียนคิดอย่างไร โดยใช้คำถามเชิงวิเคราะห์  

  

  

   

 

ชั่วโมงที่ 2

5.ครูแจกนิทานจานเดียวให้นักเรียน อ่านโดยให้นักเรียนจับคู่กันผลัดกันอ่าน

  

 6.ตอบคำถามจากนิทานที่อ่านลงในใบคำตอบ

 7.ให้นักเรียนหานิทาน หรือแต่งขึ้นเองก็ได้มาคนละ 1 เรื่อง

  

ชั่วโมงที่ 3  

     8.ให้นักเรียนนำนิทานที่หามาติดในใส่ในจานกระดาษ เป็นนิทาน จานเดียว ตกแต่งจานให้สวยงาม

     9.ผลัดกันอ่านนิทานจานเดียว  

  

  

 

ชั่วโมงที่ 4

  10. ทำแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

  

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ความเห็น (0)