สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย ดูงาน 5 ส.สหเวช

ความมีชื่อเสียงในกิจกรรม 5 ส. ของสหเวช เป็นสิ่งผูกมัดให้สหเวชต้องรักษาสิ่งดีงามนี้ให้คงอยู่ครับ

   วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณสุรีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย จะขอศึกษาดูงาน 5 ส. สหเวช ในวันพรุ่งนี้ (16 สิงหาคม 49)

     ผมได้รับเรื่องเป็น Fax มาช่วงตอนสาย ๆ หลังจากได้รับเรื่องมาได้เรียนให้คณบดี (รศ.มาลินี) ทราบ ท่านให้ผมสำเนาให้กรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และมอบผมทำกำหนดการ

     ผมได้ร่างกำหนดการไว้ดังนี้       กำหนดการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส.
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
วันที่ 16 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 น.
 ณ คณะสหเวชศาสตร์
.............................................


09.15 น. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. เตรียมต้อนรับ
                คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย
                เขต 2
09.30 น. คุณขวัญเรือน แดงเรือ รับลงนามสมุดเยี่ยมจากคณะศึกษาดู
               งานฯ และแจกเอกสาร 5 ส.
09.35 น. คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ นำคณะศึกษาดูงานฯ ไปที่ห้อง
                ประชุม 2
09.40 น. คณบดีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
09.50 น. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และคณะศึกษาดูงานฯ
                ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
10.00 น. คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ นำเสนอการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 
                ของคณะสหเวชศาสตร์
10.30 น. คุณดาวรุ่ง จันทร์เปรม จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง
                ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ
10.35 น. คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ นำเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
                ของสำนักงานเลขานุการ
10.40 น. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์หรือผู้แทน นำเยี่ยมชมการ
                ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์
10.50 น. ห้วหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกหรือผู้แทน นำ
                เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของภาควิชาเทคโนโลยี
                หัวใจและทรวงอก
11.00 น. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค หรือผู้แทนนำเยี่ยมชมการดำเนิน
                กิจกรรม 5 ส. ของภาควิชารังสีเทคนิค
11.10 น. หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด หรือผู้แทน นำเยี่ยมชมการ
                ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของภาควิชากายภาพบำบัด

                ผมร่างกำหนดการเสร็จให้คณบดีท่านตรวจมีปรับเล็กน้อย หลังจากนั้นผมก็สื่อสารโดยส่งทาง e-mail ภายใต้ชื่อ e-news today ให้ทุกคนในคณะฯ ได้รับทราบ

                 ช่วงตอนเย็นผมนั่งนึกอยู่ผมจะนำเสนอ 5 ส. ในส่วนที่เป็นความสำเร็จของสหเวชให้คณะศึกษาดูงานได้ทราบอย่างไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาผมจะมุ่งกิจกรรมดำเนินการที่เน้นทางด้านกายภาพ และมาตอนนี้ผมมาทบทวนกิจกรรม 5 ส. ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบันแล้วเส้นทาง 5 ส. ของสหเวชเปลี่ยนไป

                   จากเดิมที่มุ่งเน้นทางด้านกายภาพ มาเน้นที่การชื่นชมความสำเร็จในตัวคน 5 ส. นั้น 3 ส.แรกเน้นที่คน แต่ 2 ส.สุดท้ายเน้นที่คน ซึ่งแน่นอน 5 ส. จะยั่งยืนอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกในคุณภาพ

                     ตั้งแต่ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) มาดำรงตำแหน่งคณบดี สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสหเวชฯ เปลี่ยนไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ซึ่งเดิมมีปัญหาเรื่องนกพิราบ ขณะนี้ปัญหาเหล่านี้ได้ลดน้อยลง คือ ทางคณะฯ ได้ใช้อุปกรณ์ไล่นกอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีการปรับปรุงใหม่ทั่วทั้งอาคาร พื้นที่สีเขียว ได้จ้างคุณสมรถ มาดูแล ทำให้คณะสหเวชฯ ดูสดใสขึ้นครับ พื้นที่ห้องของสำนักงานเลขานุการ มีการปรับเปลี่ยนงานบริการการศึกษาให้ย้ายมาอยู่อีกห้องหนึ่ง ทำให้ห้องสำนักงานเลขานุการมองดูโล่งสบายตา

                      เมื่อผู้ที่เป็น 5 ส. เบอร์ 1 ของสหเวชฯ ให้ความสำคัญทางด้านกายภาพ และชื่นชมความสำเร็จ มีการมอบรางวัลให้กับแม่บ้านที่ขยันขันแข็ง ปรับการจ้างคุณสมรถ คนสวนของคณะสหเวชฯ จากลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นรายเดือน  ในขณะเดียวกันท่านก็ work around ที่ทำงาน ทำหน้าที่เป็นตาสับปะรดเช่นเดียวกับท่านคณบดีคนก่อน (ศ.ทวีสุข) ตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยท่านจะให้ปรับปรุง ทำให้ 5 ส. ของสหเวชมีความยั่งยืน และมีกิจกรรม Big Cleaning เป็นประจำทุกปี

                        ความมีชื่อเสียงในกิจกรรม 5 ส. ของสหเวช เป็นสิ่งผูกมัดให้สหเวชต้องรักษาสิ่งดีงามนี้ให้คงอยู่ครับ

                                                                                       บอย สหเวช                      

                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมค่ะ

๑ กำหนดการดีจังมีทั้งกิจกรรมและผูรับผิดชอบ

๒ มีการพัฒนา ๕ ส อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๔๒

จริงๆแล้วแนวทางประกันคุณภาพทั้งหลายใช้หลัก ๕ ส มาปรับใช้และพัฒนาได้ทั้งนั้น

เขียนเมื่อ 

 Mopping เรียนท่าน SuperBoy

 เป็นแบบอย่างที่ดีครับ มหาวิทยาลัย กับ เขตพื้นที่การศึกษา

หมายเลขบันทึก

44840

เขียน

15 Aug 2006 @ 20:09
()

แก้ไข

10 May 2012 @ 15:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก