วันนี้ผู้เขียนรู้สึกเจ็บคอเป็นกำลัง  หาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม  รับความรู้ใหม่  ได้ฝึกทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  ประกอบกับมีการแข่งขันเพิ่มแรงจูงใจให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

วันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3,4/1 และ 4/2  ได้ทดลองใช้วิธีนี้  วิธีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นประถม

แนวดำเนินการ  คือ  ครูนำคำศัพท์ขึ้นกระดาน  โดยที่คำเหล่านั้นต้องออกเสียง  vowel  =  cat, bed, bus, bush, free, floor, fly, flow  กำหนดคำให้มากพอๆกับจำนวนนักเรียน

ครูวาดภาพบ้าน 8 หลังที่มีชื่อ  cat, bed, bus, bush, free, floor, fly, flow 

ให้เวลานักเรียนสัก ระยะหนึ่ง  โดยกำชับนักเรียนให้เลือกเล็งคำที่ชอบไว้อย่างน้อย 3 คำ  เผื่อเพื่อนแย่งไปเสียก่อน

ผลปรากฏว่า  ชั้น ป.4/3  มีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ  อ่านคำได้  แต่ยังเลือกบ้านให้คำนั้นไม่ถูก  จำนวน 5 คนจากนักเรียน 43 คน

ชั้น ป.4/1  มีนักเรียนเข้าใจทุกคน  มีความสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจน  และเลือกบ้านให้คำได้อย่างถูกต้องโดยไม่ลังเล

ชั้น ป.4/2  มีนักเรียนอ่านออกเสียงผิด  3  คน  และเลือกบ้านให้คำเหล่านั้นผิด 5 คน

นี่คือกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนในการสอนภาษาอังกฤษ  หารู้ไม่ว่า  ครูผู้สอนเจ็บคอเป็นกำลัง  และพยายามหาวิธีหลีกเลี่ยงการใช้เสียงต่างหาก