มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับมอบหมายจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ให้จัดโครงการ “ค่ายผู้นำรุ่นใหม่ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง” ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2554 ให้กับผู้บริหารของ สกย. จำนวน 40 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้วยการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการยุคใหม่ที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารผลงานของ สกย.ให้ไปสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

.......................................................

ถึงผู้นำ สกย. ทุก ๆ ท่าน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ผมและทีมงานจะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "โครงการ “ค่ายผู้นำรุ่นใหม่ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง” หลักสูตร 8 วันเต็มสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน ผมภูมิใจมากและหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกับการเรียนซึ่งจะเน้น 2 R's เป็นหลัก คือ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในการทำงานของ สกย. หรือ Reality และตรงประเด็น หรือ Relevance เน้น

 • ค้นหาตัวเอง
 • และสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง

โชคดีที่โครงการของเราครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ มาเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมของผู้นำ

สำหรับผม มั่นใจว่า

 • ตัวเองจะได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่องยาง
 • มองยางเป็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ
 • มองความยั่งยืนว่า 20 ปีข้างหน้า ยางจะเป็นอย่างไร?
 • เน้น Value Creation และ Innovations
 • ปัจจุบันรัฐบาลขยายการปลูกยางไปทุก ๆ ภาคนั้น ได้ผลจริงหรือ?
 • การวิจัยในอนาคตจะเน้นอะไร?
 • อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างไรบ้าง?
 • สหกรณ์สวนยางของไทยจะพัฒนาอย่างไร?
 • คุณสมบัติของผู้นำในกลุ่มของการยางฯ ประกอบไปด้วยอะไร?

หวังว่าทุก ๆ ท่านจะร่วมหาคำตอบเหล่านี้กับผม และขอใช้ Blog นี้เป็นคลังความรู้ของพวกเราครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

บรรยากาศการเรียนรู้

>> บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนช่วงที่ 2

      1 - 4 สิงหาคม 2554

      ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

คุณสุกิจ บุญชัย ประธานรุ่น กล่าวต้อนรับและทักทายคณะผู้นำ สกย. รุ่น 1

 

   

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อาจารย์ใหญ่ของโครงการกล่าวต้อนรับศิษย์ สกย. รุ่น 1  

 

 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์ สอน ภาพยุทธศาสตร์ของ สกย. (Strategy Map)

 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ สอน แนวคิดทางตลาดสู่การปรับใช้กับการทำงานของ สกย. และมุมมองเพื่อการ Re-Branding

 

อาจารย์ประกาย ชลหาญ สอน People Management and Change Management

 

เรียนรู้..

สกย. กับการทำงานร่วมกับชุมชน

การสร้างและบริหารทุนทางสังคมและเครือข่ายของ สกย.  

(Social and Networking Capital Development)

กับ ดร.เสรี พงษ์พิศ ร่วมกับ อ.จีระ

 

Special Talk 

เรื่อง    วิสัยทัศน์ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  

และการขับเคลื่อนผลงานที่เป็นเลิศด้วย ทุนมนุษย์  

โดย      คุณวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการ สกย.

 

Learning Forum & Workshop 

หัวข้อ   Total Quality Management & Total Quality Assurance  

           กับงานของ สกย.

โดย      ดร.ศรีวรรณ ทาปัญญา 

 

................................................................................................. 

>> บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ช่วงที่ 1

      11 - 14 กรกรกฎาคม 2554

      ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ