การจัดกิจกรรมการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย

dararat
กิจกรรมการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย

                          กิจกรรมการฟังดนตรีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

                  ดนตรีนับว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์เราคือในความเป็นมนุษย์นั้นดนตรีเป็นความเจริญงอกงามต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่  การวางรากฐานชีวิต ความเจริญในด้านจิตใจ  เป็นต้น ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปการพัฒนาเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กหรือตั้งแต่ระดับปฐมวัย     ถ้าพูดเรื่องดนตรีแล้วองค์ประกอบที่ทราบกันโดยทั่วไป  เป็นที่ยอมรับกันว่าประกอบด้วยเรื่องต่างๆดังนี้

-          การเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนต่างๆและการรับรู้

-          ความสามารถในการสร้างสรรค์ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์

-          ความสามารถในการร้องเพลง

-          ความสามารถในการฟังเพลง

                สำหรับองค์ประกอบดังกล่าวถ้าพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะส่งผลต่อเด็กเล็กๆเป็นการวางรากฐานชีวิตของเขาให้มีหรือให้เกิดผลต่อเด็กดังต่อไปนี้

                 ด้านร่างกาย  กิจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลง ไม่ว่าจังหวะช้าหรือเร็ว  นอกจากนั้นดนตรียังช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านการทรงตัว  ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก

                 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ดนตรีเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ เด็กสามารถแสดงออกตามความคิดของตนเองขณะเคลื่อนไหวหรือขณะฟังเพลง ซึ่งทำให้เด็กมีความรู้สึกเป็นอิสระ

                  ด้านสติปัญญา  สำหรับดนตรีเป็นเรื่องของนามธรรม  ซึ่งเด็กได้เรียนรู้จากการที่เด็กต้องมีประสบการณ์ในการที่เด็กได้ทำด้วยตนเองคือ การรับรู้ จินตนาการ  การฟังเพลง การเคลื่อนไหวจากดนตรีซึ่งเป็นสื่อในการพัฒนา

                   ด้านสังคม การที่เด็กได้ร่วมร้องเพลงด้วยกัน การร่วมกันทำจังหวะตามเสียงดนตรี ทำให้เด็กมีความรู้สึกร่วมกัน  เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้รู้กฎกติกาของการอยู่กันเป็นกลุ่ม การรู้จักการเป็นผู้นำหรือผู้ตาม

                  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ดนตรีทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขในการร้องเพลง คลายความเครียดต่างๆที่เด็กได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาเพราะเด็กเล็กๆจะมีความเศร้า ความ

โกรธ ความกังวล เป็นต้น

                  ดังนั้นการที่จะทำให้เด็กมีกิจกรรมทางดนตรีเพื่อให้เกิดผลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น กิจกรรมง่ายๆซึ่ง เป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่ควรเริ่มสำหรับเด็กคือ กิจกรรมการที่ฝึกให้เด็กได้ฟังดนตรี มีผู้ใหญ่บางคนมักจะมองข้ามกิจกรรมนี้  เมื่อพูดถึงการจัดกิจกรรมการฟังแล้วต้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญเพราะกิจกรรมการฟังเป็นทักษะพื้นฐานของกิจกรรมดนตรีทุกอย่าง  เมื่อเด็กมีประสบการณ์พื้นฐานทางดนตรี เด็กจะสามารถตั้งใจฟังเพลง และจำแนกเครื่องดนตรีได้ ดังนั้นควรที่จะจัดประสบการณ์ในการฟังเสียงดนตรีหลายรูปแบบ  เช่น  เสียงดัง  ค่อย  สนุกสนาน  เศร้า   หรือ เพลงที่มีเสียงหนัก  เบา  หรือเพลงช้า  เร็ว  เป็นต้น   จึงกล่าวได้ว่าในเรื่องดนตรีนั้นเด็กปฐมวัยจะต้องได้รับการพัฒนา หรือจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีความสามารถในการฟังเพลงอย่างตั้งใจ เพื่อการเคลื่อนไหวตามจังหวะ  การแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนสามารถจำแนกจังหวะและเสียงดนตรีได้ในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมการฟังดนตรีพัฒนาเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 448086, เขียน: 08 Jul 2011 @ 00:48 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)