คนไทยทำดัได้หลายทาง คือ

ทางกาย  ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  มีอาชีพสุจริต สภาพอ่อนโยน กริยา

                มา รยาทเรียบร้อย

ทางจิต   คิดดีทำดี  มองคนในแง่ดี ไม่อาฆาตพยาบาท  ให้อภัย

ทางสังคม  เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม รักสามัคคี ปฏิบัติตนตามกฏหมายรัฐธรรมนูญภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุข