งานปัจจุบันที่ทำเป็นงานประจำ เราสามารถนำมาพัฒนาเป็นสารสนเทศ หรือชิ้นงานใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการราชการ เป็นแหล่งเรียนรู้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานอื่น เช่นโรงเรียน ประชาชน นักศึกษา องค์กรต่างๆ ฯลฯ

ได้รวบรวมข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ อยู่ใน เวบไซต์ http://area.obec.go.th/ayutthaya1/aoc/

มีผู้เข้าชมและใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก