ค่ายกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ: แบ่งปัน เพื่อรอยยิ้ม จัดโดย เด็กไร้สัญชาติ

ในฐานะอาจารย์ (นอกระบบ) ที่เคยสอนเด็กไร้สัญชาติมาบ้าง ครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในตัว "ยอด ปอง" ลูกศิษย์ไร้สัญชาติที่เป็นคนพัฒนาโครงการนี้ขึ้น ปัญหาของยอดยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ยอดก็ไม่เคยละทิ้งปัญหาของตัวเอง อีกทั้งยังพยายามให้ความช่วยเหลือน้องๆ ไร้สัญชาติคนอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเสมอ

หลักการและเหตุผล

โดยผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยระบุว่า ยังมีคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติปรากฏอยู่อีกมากในประเทศไทยและสภาวะดังกล่าวทำให้บุคคลดังกล่าวประสบปัญหาทุกข์ภาวะในชีวิตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงปรากฏในสังคมไทยส่วนหนึ่งเป็นปัญหาดั้งเดิมที่คั่งค้างอยู่และในอีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น

ด้วย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประสานงานระหว่างสภาเด็ก และเยาวชนอำเภอ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในเขต กรุงเทพมหานคร และ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

จึงเห็นควรจัด “โครงการค่ายกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ: แบ่งปัน เพื่อรอยยิ้ม” เพื่อทำความเข้าใจปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทยตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักความมั่นคงของมนุษย์และเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติที่ปรากฏแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
  2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในประเทศไทยได้มีโอกาสรับรู้ความคืบหน้าของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานี้
  3. เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายของเด็กและเยาวชนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติให้เข้มแข็งพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับผืนแผ่นดินไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนไร้สัญชาติจำนวน 60 คน

 

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

28-29 สิงหาคม 2554 ณ (1) โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (2) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (3) โรงพยาบาลศิริราช และ (4) ทำเนียบรัฐบาล

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม   รัชมังคลาภิเษก โดย การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

กล่าวเปิดการอบรม

โดย ดร.นิพนธ์  เสือก้อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

กิจกรรมนันทนาการ (กลุ่มสัมพันธ์)

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บทเรียนที่ ๑ -- “สันติ  เปลี่ยนแปลง  แบ่งปัน  ของเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

โดย พันเอกแพทย์หญิงสุมล  นาคเฉลิม

ผู้ทรงคุณวุฒิมณฑลทหารบกที่  ๑๔ ชลบุรี

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

บทเรียนที่ ๒ -- “คนไร้รัฐไร้สัญชาติ: คือใคร? มีสถานะบุคคลตามกฎหมายแบบใด? และ อะไรคือความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา?”

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และ อาจารย์บงกช นภาอัมพร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐ น.

บทเรียนที่ ๒ (ต่อ)

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมสันทนาการ

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

บทเรียนที่ ๓ -- “หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ให้ความช่วยเหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติ: บทบาท หน้าที่ และวิธีการส่งเรื่องร้องเรียน”

โดย อาจารย์พวงรัตน์     ปฐมสิริรักษ์

โครงการบางกอกคลินิก เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิบุคคล

๑๖.๓๐ – ๑๗.๒๐ น.

กีฬากลุ่มสร้างความสามัคคี  เพื่อสร้างเครือข่าย

๑๗.๒๐ – ๑๘.๐๐ น.

พักกิจกรรม ทำกิจกรรมส่วนตัว

๑๘.๐๐ – ๑๘.๕๐ น.

พักรับประทานอาหารเย็น

๑๘.๕๐ – ๒๐.๕๐ น.

สันทนาการพี่เพื่อน้อง (รับขวัญน้องๆ)

๒๐.๕๐ – ๒๑.๒๐ น.

บทเรียนที่ ๔ -- เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ไร้สัญชาติ “กว่าจะมาถึง ณ จุดนี้...”

โดย นายยอด  ปอง

นิสิตไร้สัญชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

๒๑.๒๐ –   ๒๒.๐๐ น.

นัดหมายกิจกรรมวันรุ่งขึ้น /  สวดมนต์ / กลับเข้าที่พัก

 

 

วันจันทร์ ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔

 

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

ตื่นนอนและปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

๐๗.๐๐ น.

พร้อมกัน ณ ห้องอบรม

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.

เก็บสัมภาระ เปลี่ยนชุดโครงการฯ

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.

ขึ้นรถเพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เดินทางจาก โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมฯ ไปถึง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บทเรียนที่ ๕ -- เที่ยวชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

บทเรียนที่ ๖ -- ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

บทเรียนที่ ๗ -- ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ต่อ ฯพณฯ ท่าน นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

เดินทางจากทำเนียบรัฐบาล กลับถึง โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมฯ

๑๗.๓๐ น.

สรุปกิจกรรมค่ายและประธานกล่าวปิดค่าย

๑๗.๓๐ น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "ถอดบทเรียนการทำงาน เพื่อ คนข้ามชาติ และ คนไร้รัฐไร้สัญชาติ"ความเห็น (0)