๓๐๑.๒๖ มิถุนายน.. วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”

 

 

 

 

...ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงิน ค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อน อย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง...”


   พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 4 ธันวาคม 2545

 

ความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติด

         ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

 

 

        ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่าย เดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519

        ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

        ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530

        ประเทศไทย  สำนักงาน ป.ป.ส.ใน ฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531เป็นต้นมา

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

        สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ "มหกรรมภาคีพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด" ขึ้นโดยระดมพลังครั้งยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วนของสังคม และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 14.00 น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พิธีในช่วงเช้าเริ่มด้วยการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การกล่าวคำปฏิญาณตนและการแสดงเจตนารมณ์เป็น "พลังแผ่นดิน" ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการแสดงผลงานของภาคีพลังแผ่นดินที่จะร่วมต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างต่อ เนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่นพลังเยาวชน พลังครอบครัว พลังชมรม To Be Number One พลังผู้ประสานพลังแผ่นดิน พลังลูกเสือชาวบ้าน พลังภาคเอกชนและธุรกิจเอกชน พลังชุมชน เป็นต้น
        โดยในส่วนภูมิภาคจะมีการจัดงานและกิจกรรมรณรงค์พิเศษขึ้นในลักษณะเดียวกัน พร้อมกันทุกพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ ณ จุดนัดหมายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอทุกแห่ง

 

 

 

 คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดของไทย ประจำปี 2554

 

 “สานต่อพระราชปณิธาน
หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”

 
 
      
    

 

 

 

ที่มา : http://www.dekying.com/2554-2554-54-2554-women3673.htm
ขอขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระกับครูแป๋ม

คำสำคัญ (Tags)#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

หมายเลขบันทึก: 445961, เขียน: 26 Jun 2011 @ 11:42 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

น.ส.พิมพ์ชนก อุปมะ ม.5/4
IP: xxx.26.83.176
เขียนเมื่อ 

ยาเสพติดมันยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน สาเหตุที่ทำให้เด็กติดมันก้อมีหลายสาเหตุ เช่น

- ครอบครัวไม่อบอุ่น ขาดความดูแลเอาใจใส่

- การที่มีปัญหาแล้วไม่รุว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไง เลยต้องเสพยาเสพติดเพื่อคลายความเคลียด

- หรืออาจเป็นเพราะความอยากลองอยากรู้อยากเห็นในช่วงอายุวัยรุ่น

Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูแป๋ม

สบายดีนะคะ ห่างหายกันไปนานมากๆ มาทายทักหลังจากย้ายร.ร.

ยินดีด้วยนะคะ มาส่งกำลังใจ และขอบคุณบันทึกนี้ วันสำคัญเพิ่มเติมอีกวัน

... ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ...

สวัสดีค่ะ น.ส.พิมพ์ชนก อุปมะ ม.5/4

 • ค่ะ..สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนติดมีหลายสาเหตุ
 • ทุกสาเหตุที่หนูกล่าวมาล้วนเป็นสาเหตุสำคัญๆทั้งสิ้น
 • เอ..หากกล่าวถึงแนวทางในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหา
 • ก็จะทำให้เม้นท์นี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ..^^
 • ขอบใจหนูมากที่แวะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นคนแรกค่ะ.

 

 • สวัสดีค่ะ Ico48 คุณ Poo ที่คิดถึง
 • จริงด้วยค่ะนานมากเลยทีเดียวที่ไม่ได้สื่อสารกัน
 • ด้วยเป็นเพราะอยู่ในช่วงย้ายโรงเรียนนั่นเองนะคะ
 • ช่วงนี้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว ไม่ต้องปรับตัวมากนัก
 • เพราะเป็นโรงเรียนที่ครูแป๋มเรียนจบม.ปลายมาค่ะ
 • ครูบาอาจารย์ของเราทั้งนั้น นักเรียนพอรู้ว่าเป็นรุ่นพี่มาสอน
 • ก็ดีใจให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันจัดการเรียนรู้ไปด้วยกัน
 • ขอบพระคุณที่แวะมาทักทายในวันสำคัญของไทยและของโลกวันหนึ่งค่ะ.

 

น.ส.พิมพ์ชนก อุปมะ ม.5/4
IP: xxx.26.83.176
เขียนเมื่อ 

แนวทางแก้ไขปัญหา

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับลูกอยู่เป็นประจำ

- เวลามีความเครียด ให้ปรึกษาผู้ปกครอง คุณครูหรือเพื่อนที่สนิทจะทำให้เราผ่อนคลายความเครียดขึ้นแล้วจะไม่ทำให้เราไปพึ่งสารเสพติด

- เปลี่ยนความอยากลองเสพยาให้เป็นความอยากลองทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เช่น ร่วนกลุ่มกับเพื่อนทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือทำกิจกรรมเพื่อรุ่นน้อง

krugui
เขียนเมื่อ 

มาแล้วจ้า.....

ไม่น่าเชื่อว่าเม็ดแค่นี้  ดูสีสันก็เหมือนขนมธรรมดาๆแต่....อานุภาพจะรุนแรง

และร้ายแรงชนิดเปลี่ยนชีวิตคนเราทั้งชีวิตได้  คนที่ปรุงแต่งออกมาก็ช่างกระไร

เลยน่าเสียดายหัวคิดของเขาเนาะ  ถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกและมีประโยชน์คงจะ

เป็นที่สรรเสริญมากกว่าที่จะโดนสาปแช่ง

ทุกฝ่ายคงต้องเร่งมือร่วมกันต่อต้านและเอาใจใส่ดูแลลูกหลานของตัวเองให้มาก

ขึ้นและให้ความอบอุ่นด้วยใจต่อใจนะน้องครูป๋อมแป๋มพี่ว่า

พรุ่งนี้ก็วันจันทร์อีกแล้วนะ 

 • ดีมากค่ะ..น.ส.พิมพ์ชนก อุปมะ ม.5/4
 • ที่แวะมาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • เท่าที่ตัวเองซึ่งเป็นเยาวชนจะสามารถทำได้
 • หากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วละก็
 • เชื่อว่าปัญหายาเสพติดก็น่าจะเบาบางลงมากกว่านี้นะคะ
 • ขอบใจหนูมากค่ะที่แวะมาอีกครั้ง...^____^
 • สวัสดีค่ะ Ico48 พี่ครูกีร์ พี่สาวแสนดีของน้อง
 • ปัญหายาเสพติดที่ประสบกันอยู่นี้เป็นปัญหาโลกแตก
 • ไม่เห็นว่ามันจะหมดไปเสียทีตรงข้ามนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น
 • คนสมัยนี้เห็นแก่ตัวมากกว่าเมื่อก่อน ยิ่งส่งเสริมด้านวัตถุมากเท่าใด
 • สังคมก็เสื่อมทรามมากขึ้นดุจเงาตามตัว.. ใจหายค่ะพี่ครูกีร์
 • อย่างน้อยคิดว่าตนเองก็ได้ทำหน้าที่ชี้ทางถูกผิดให้กับนักเรียน
 • ดีกว่ามานั่งปลงอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไร ทำเท่าที่จะทำได้ค่ะพี่
 • พรุ่งนี้วันจันทร์..ทำงานอีกแล้ว แต่จะว่าไปทุกวันก็เป็นวันทำงานของแป๋ม
 • จันทร์-ศุกร์ งานสอนปกติ เสาร์-อาทิตย์กลับมาจับดุษฎีนิพนธ์อีกทีวนไปทั้งสัปดาห์
 • ขอบพระคุณพี่สาวมากเลยค่ะที่แวะมาเยี่ยมแป๋มที่นี่ตามสัญญาค่ะ..น่ารักจังเลยค่ะ.

 

ทิพย์ระตนะ แซ่เอี๊ยว
IP: xxx.53.99.109
เขียนเมื่อ 

ยาเสพติด ทำให้ความเป็นมนุษย์ของคนเราน้อยลง

ความสุขไม่ได้อยู่ที่ยา แต่ความสุขอยู่ที่ใจ :)

คนที่ทำผิดไปแล้วมีโอกาสแก้ตัว ทุกคนในสังคมพร้อมจะให้อภัย

และเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อไป สู้ สู้ !

คิดบวก +

 • สวัสดีค่ะ คุณทิพย์ระตนะ แซ่เอี๊ยว
 • ค่ะ..ยาเสพติดทำให้ความเป็นคนลดลง
 • แต่เชื่อว่าคนเราทุกคนอยากเป็นคนดีทั้งนั้น
 • หากหลงผิดไปแล้วเกิดสำนึกผิดชอบชั่วดี
 • สังคมย่อมให้อภัย..ทุกสิ่งอยู่ที่ใจเท่านั้นเองค่ะ.

 

จำวันเกิดน้องแป๋มได้เสมอคร้า...คิดถึงนะคะ

สวัสดีค่ะ Ico48 พี่อิง พี่สาวแสนดีของแป๋ม

 • ขอบพระคุณพี่อิงมากเลยค่ะ
 • กับบทกลอนและดอกไม้งามๆ
 • ในการแวะมาอวยพรวันเกิดให้แป๋ม
 • พี่อิงทำให้แป๋มดีใจสุดๆที่พี่ไม่เคยลืมวันเกิดแป๋ม
 • อยากบอกว่าแป๋มรักพี่อิงสุดๆเลย...รักๆๆๆๆรักพี่อิงจ้า..
Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูแป๋ม

มาฟังเพลงหวาน ยามฝนพรำพราย วันพระใหญ่ ฝันดีนะคะ

ปล.  สุขสันต์ย้อนหลังวันคล้ายวันเกิด ๕ ก.ค. นะคะ

 

 • สวัสดีค่ะ Ico48 คุณpoo ที่คิดถึง
 • ขอบพระคุณค่ะที่แวะมาทักทาย
 • แถมอวยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง
 • ขอให้มีความสุขสนุกกับชีวิตทุกๆวันนะคะ.

 

ขอบคุณ Ico48 นะคะที่มอบดอกไม้กำลังใจให้ค่ะ.