การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนีมีกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 โดยให้ผู้สอนคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง  การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตามสภาพจริง  ให้ผู้เรียนเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  เน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม  พยายามสอดแทรกกระบวนการในการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  แบบผู้สอนคนเดียว  แบบผู้สอนสองคู่ขนาน  แบบสหวิทยาการและโครงงาน            ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหลายลักษณะ  เช่น                

  1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นแนวคิดที่สำคัญ ๆ ที่ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  จัดกิจกรรมที่มีความหมายและด้วยการประเมินผลตามสภาพจริง               

  2.  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยบูรณาการระหว่างหน่วยการเรียน  ระหว่างวิชา  พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ               

  3.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา  ค่านิยม  จริยธรรม  การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต         ของผู้เรียนได้อย่างมีวิจารณญาณ               

4.  จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  พัฒนาความคิด  กล้าตัดสินใจ  ใส่ใจและเคารพในความคิดของผู้อื่น                

  ช่วงชั้นที่   1  (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)                                         เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหา   ใช้ทักษะกระบวนการ  และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ผลการเรียนที่คาดหวังของแต่ละสาระการเรียนรู้               

ช่วงชั้นที่   2  (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)      เน้นให้ผู้เรียนศึกษาพัฒนาความคิด  เปรียบเทียบ  รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่  1

   GotSmiley for FREE! Click Here