โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมลูกโป่งประดิษฐ์

จากการเปิดเผยของ รศ.พรเพ็ญ โชชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการให้บริการด้านวิชาการในด้านต่างๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ นั้นเป็นส่วนหนึ่ง ที่ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาได้จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป มาโดยตลอด เช่น อบรมการทำอาหารว่าง การทำเทียนหอม เป็นต้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความต้องการให้จัดอบรมความรู้ด้านอื่นๆ อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนภาควิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการทำลูกโป่งประดิษฐ์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีต้นทุนในการดำเนินงานไม่สูงนักเป็นงานสร้างสรรค์จินตนาการที่สามารถทำรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาผสมผสานเข้ากับกิจกรรรมการเรียนการสอนสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักเรียน และในระดับเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปรีชา กระจังทอง จากโรงเรียนสอนลูกโป่งแก้วบอลลูน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า ๕๐ คน ซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วยังมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้”

……………………………………………………..Dscf0027Dscf0112Dscf0002Dscf0056Dscf0107

Dscf0045
Dscf0129
Dscf0065