สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ เป็นอย่างมากจะเห็นได้จากการที่พระองค์ได้กรุณาตักเตือนและแนะแนวทางการดำรงค์ชีวิตของปวงชนไทยให้รู้จักการใช้ชีวิตและพอเพียงกับรายได้มิให้ใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อ พระองค์ได้ทรงตักเตือนและให้สติกับประชาชนที่พระองค์รักและเป็นห่วง ดิฉันเองก็เป็นคนไทยและประชาชนของพระองค์ที่จะขอน้อมรับเอาพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดำรงค์อยู่อย่างพอดีและมีความสุขแก่ตนเองและจะสอนให้บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทุกคนอีกด้วย

                                       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นาง จีรภัทร มูลเมือง คบ.35.4.1 ปฐมวัย