วันที่ 4 สิงหาคม 2549  ....ได้ไปศึกษาดูงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ภาคใต้ ปี 2549  ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพท.ภูเก็ต  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2549 ...ในงานมีการประกวดนวัตกรรมด้านต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดโครงงานนักเรียน  การประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการบริหารจัดการ  ...จากการศักษา พบว่า นวัตกรรมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนกาสอนที่น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกโรงเรียนในระดับประถมและม.ต้น คือ ศิลปะพัฒนากระบวนการคิด ของโรงเรียนวัดทำนบ สพท.ราชบุรี เขต 2  เพราะสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2544  (จัดกิจกรรมตามความใจและตามความถนัดของผู้เรียน)...วันนี้ขอบอกแค่นี้นะ.....ค่อยบอกต่อ