จากพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์ในเรื่องการดำรงค์ชีวิตที่เกินตัวก่อให้เกิดปัญหาการครองชีพตามมาพระองค์ได้ทรงกรุณาตักเตือนและชี้แนะแนวทางในการดำรงค์ชีวิตให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ข้าพเจ้าขอน้อมรับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดไป                 

                           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นาง พรทิพย์  ศรีจันทร์