พระยาประเสริฐฯกับ การจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์

somtawin
การจัดการเรียนรู้ของ วิชาคณิตศาสตร์จะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ของ วิชาคณิตศาสตร์จะคำนึงถึง ผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ  ความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติ ฝึกให้นักเรียน คิด  วิเคราะห์  และแก้ปัญหา   กิจกรรมการเรียนรู้ต้องผสมผสานสาระทั้งทางด้านเนื้อหา( K)และด้านทักษะกระบวนการ(P)  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม(A ) ถูกต้อง  และเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

                ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี ให้ความหมายการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุดไว้ดังนี้   การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด  หมายถึง  การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  ซึ่งสถานการณ์จริงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  จึงต้องเอาผู้เรียนแต่ละคนเป็นตัวตั้ง  ผู้สอนต้องเลือกจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์        กิจกรรมและการทำงาน   อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน   ทั้งทางกาย   ทางจิตใจหรืออารมณ์  ทางสังคม  และทางสติปัญญา   ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย  (spiritual  development)แนวการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นกระบวนการที่พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา   ความรู้  และคุณธรรมของผู้เรียนให้เจริญงอกงาม  โดยการสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรู้  ร่วมคิด  ร่วมกระทำ  ผู้สอนทำหน้าที่ร่วมวางแผนในกิจกรรมที่เหมาะสม  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ส่งเสริมความคิดและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  ตามความต้องการ  ตามความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 44554, เขียน: 13 Aug 2006 @ 13:44 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.29.16.253
เขียนเมื่อ 

อยากได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์หลายๆๆรูปแบบค่ะ

น.ศ.คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ปี 3